Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2914074

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
II SA/Bk 326/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis.

Sędziowie: NSA Grażyna Gryglaszewska, WSA Małgorzata Roleder (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.