Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884187

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
II SA/Bk 312/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko.

Sędziowie: NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), WSA Mirosław Wincenciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi T. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.