Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507329

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2018 r.
II SA/Bk 253/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi A. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi w kwocie 500 (pięćset) złotych

Uzasadnienie faktyczne

A. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy.

W związku z tym, że skarga została wywiedziona i podpisana przez pełnomocnika skarżącego - projektanta M. N., zarządzeniem z dnia (...) kwietnia 2018 r. wezwano pełnomocnika skarżącego, do złożenia do akt niniejszego postępowania pełnomocnictwa obejmującego reprezentowanie skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz do wykazania, że jako pełnomocnik spełnia on wymogi z art. 35 § 1 lub 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369., zwanej dale:j "p.p.s.a."), w terminie 7 dni pod rygorem uznania, że M. N. nie występuje w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako pełnomocnik, a skarżący działa w sprawie bez udziału pełnomocnika, co spowoduje wezwanie skarżącego do osobistego podpisania skargi pod rygorem jej odrzucenia (k. 1). Jednocześnie pouczono Mariusza Niewińskiego o treści art. 35 § 1 p.p.s.a.

Przedmiotowe wezwanie doręczono pełnomocnikowi w dniu 27 kwietnia 2018 r. (k. 13). W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 4 maja 2018 r. pełnomocnik nie uzupełnił ww. braku formalnego, w związku z czym, zarządzeniem z dnia 29 maja 2018 r. wezwano skarżącego A. D. do uzupełnienia braku formalnego skargi przez jej podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie wezwano skarżącego do złożenia 8 brakujących odpisów skargi. Wezwanie to doręczono skarżącemu dnia 1 czerwca 2018 r. (k. 19, 23 i 24). Termin do uzupełnienia ww. braku formalnego skargi upływał skarżącemu w dniu 8 czerwca 2018 r., w którym to terminie złożył on w biurze podawczym tut. Sądu 8 odpisów skargi, jednakże skargi nie podpisał.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wedle zaś art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jeżeli zaś skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunku formalnego, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi (vide art. 49 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Pomimo skutecznie doręczonego skarżącemu wezwania do podpisania skargi oraz pouczenia o skutkach prawnych jego nieuzupełnienia, nie podpisał on skargi w wyznaczonym terminie.

Dodać przy tym należy, że zgodnie z art. 35 § 1 p.p.s.a., pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed sądem administracyjnym, może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Z akt sprawy nie wynika zaś, aby pełnomocnik skarżącego - projektant M. N. należał do ww. katalogu osób uprawnionych do reprezentacji strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Pomimo także, skutecznie doręczonego mu wezwania do wykazania ww. okoliczności, zawierającego pouczenie o treści ww. przepisu, nie wykazał on, ażeby jako pełnomocnik spełniał opisane tam wymogi. Z tego też względu, brak było podstaw aby uznać, że wniesiona do tut. Sądu skarga została prawidłowo podpisana.

Mając powyższe na uwadze, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.