II SA/Bk 232/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3171379

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 maja 2021 r. II SA/Bk 232/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 maja 2021 r. sprawy ze skargi D. S. na decyzję Wojewody P. z dnia (...) listopada 2020 r. Nr (...) w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

D. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Wojewody P. z dnia (...) listopada 2020 r. nr (...) w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

Skarżący w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 31 marca 2021 r., został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez podpisanie skargi oraz podanie numeru PESEL, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 6 kwietnia 2021 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy). Tym samym termin do uzupełnienia wskazanych braku upłynął bezskutecznie w dniu 13 kwietnia 2021 r. Skarżący w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wskazanych braków formalnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Pismo procesowe strony powinno spełniać określone warunki formalne, bez których nie można mu nadać prawidłowego biegu. Wymogi formalne składanych pism uregulowane zostały w art. 46 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm., dalej "p.p.s.a."). Jednym z nich jest podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Stosownie zaś do art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., poza elementami wymienionymi w § 1 tego przepisu, pismo strony powinno ponadto zawierać, w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie - numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Brzmienie tego przepisu zostało ustalone ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 934), dalej: "ustawa zmieniająca". Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przepis ten stosuje się do skargi, stosownie bowiem do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi, o których mowa w tych przepisach, skutkuje odrzuceniem skargi.

W rozpoznawanej sprawie skarżący w zakreślonym terminie nie uzupełnił opisanych na wstępie braków formalnych wniesionej skargi pomimo stosownego pouczenia. W tym stanie rzeczy wniesioną przez niego skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.