Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885375

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 10 lipca 2012 r.
II SA/Bk 224/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.).

Sędziowie NSA: Grażyna Gryglaszewska, Anna Sobolewska-Nazarczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie stosunków wodnych na gruncie oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.