Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585847

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Bk 210/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Barbara Romanczuk, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata W. P. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy sprawy ze skargi A. B. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 546/17 ze skargi A. B. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) maja 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy nakazania wykonania określonych czynności lub robót postanawia przyznać adwokatowi W. P. kwotę 442,80 zł (czterysta czterdzieści dwa 80/100 złotych), w tym kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100 złotych) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji oraz kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem 60/100 złotych) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia opinii o braku podstaw do złożenia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2017 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku przyznał A. B. w sprawie sygn. akt II SA/Bk 546/17 prawo pomocy w zakresie obejmującym m.in. ustanowienie pełnomocnika. Stosownie do powyższego, Okręgowa Rada Adwokacka w B. wyznaczyła do prowadzenia sprawy II SA/Bk 546/17 adwokata H. Ł., który w dniu 8 lutego 2018 r. został zmieniony na adwokata W. P. (k. 69 sprawy sygn. akt II SA/Bk 546/17). Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. akt II GPS 2/10 "prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub ustanowienia adwokata przyznane stronie w sprawie ze skargi, na podstawie art. 244 i art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obejmuje postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania w tej sprawie". Na tej podstawie w sprawie skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 546/17 skarżącą reprezentowała adwokat W. P., a jej umocowanie do prowadzenia sprawy wynika z postanowienia wydanego w sprawie, o której wznowienie skarżąca wnosi.

Adwokat skarżącej reprezentował ją w postępowaniu przed sądem I instancji (k. 67) oraz w dniu 16 listopada 2018 r. wniósł opinię prawną o braku podstaw do wniesienia i sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia zapadłego w niniejszej sprawie (k. 85-87). Pełnomocnik wniósł również o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, które to nie zostały opłacone ani w całości ani w części (k. 67,87).

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 j.t.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714 z późn. zm.) - w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji opłata w niniejszej sprawie wynosi 240 zł.

Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia opłatę tą podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23%), co w konsekwencji daje kwotę 295,20 zł.

Ponadto zgodnie z treścią § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu - w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji opłata za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, jeżeli sprawę prowadził ten sam adwokat w drugiej instancji, wynosi 50% opłaty określonej w pkt 1 (tj. w sprawie niniejszej 240 zł), nie mniej niż 120 zł. Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23%), co w konsekwencji daje kwotę 147,60 zł.

W niniejszej sprawie mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter przedmiotowej sprawy należało uznać, że opłata wynagrodzenia w wysokości 442,80 zł jest adekwatna do jego udziału w niniejszym postępowaniu.

W tej sytuacji, stosując przepisy art. 250 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b w zw. z § 4 ust. 1-3 cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.