Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2648321

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
II SA/Bk 199/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) stycznia 2019 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie,

2. zwrócić skarżącej kwotę 100,00 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

K. J. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) stycznia 2019 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania informując, że w sprawie tej zaskarżone postanowienie zostało uchylone w trybie autokontroli przewidzianej w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a.

Postanowieniem z dnia (...) marca 2019 r. Nr (...) SKO w B. uwzględniło skargę i uchyliło zaskarżone rozstrzygnięcie w całości.

Postępowanie sądowe należy umorzyć.

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Z tzw. uprawnienia autokontrolnego skorzystał w tej sprawie organ i wzmiankowanym postanowieniem z dnia (...) marca 2019 r. Nr (...) uwzględnił skargę i uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie w całości. Postanowienie "autokontrolne" zostało wydane w terminie wynikającym z art. 54 § 3 p.p.s.a. i skutkuje bezprzedmiotowością postępowania, bowiem ustał byt prawny przedmiotu zaskarżenia. W tej sytuacji stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Orzekając o kosztach należy wskazać, że w odpowiedzi na pismo tutejszego Sądu z dnia 28 marca 2019 r. (k. 16), skarżąca nie podtrzymała skargi (k. 19)

- Sąd potraktował to jako cofnięcie skargi, zatem o zwrocie wpisu od skargi orzeczono w myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.