Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122123

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 marca 2012 r.
II SA/Bk 193/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 marca 2012 r. wniosku Wojewody P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi Wojewody P. na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia (...) stycznia 2007 r., Nr (...) w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 lutego 2012 r. Wojewoda P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia (...) stycznia 2007 r. Nr (...), wydaną w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku. W skardze został również zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania wydanego w granicach danej sprawy aktu administracyjnego w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W niniejszej sprawie wniosek dotyczył wstrzymania wykonania uchwały stanowiącej obowiązujący akt prawa miejscowego. Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy sąd nawet przy wykazaniu spełnienia przesłanek pozytywnych uzasadniających wstrzymanie wykonania do których należy: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie może wstrzymać wykonania aktów prawa miejscowego, które weszły w życie oraz aktów lub czynności, których wstrzymanie wykonania wyłącza ustawa szczególna (por. Z. Kmieciak, Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, PiP 2003, z. 5, poz. 18). Zgodnie z zapisem § 3 zaskarżonej uchwały weszła ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa P. Ogłoszenie uchwały nastąpiło dnia (...) stycznia 2007 r. (Dz. U. Woj. Podl. Nr 48 poz. 382) a w konsekwencji stwierdzić należy, że weszła ona w życie w dniu (...) lutego 2007 r.

Uznając wniosek za niezasadny Sąd na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.