Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1752865

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 2 lipca 2015 r.
II SA/Bk 184/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Barbara Romanczuk, po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od opłaty kancelaryjnej i ustanowienie adwokata R. G. w sprawie ze skargi W. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy umorzenia w całości oraz w części należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustawowych odsetek postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W. W. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia i ustanowienie adwokata R. G. (k. 31,38) podając, iż obecnie przebywa w Areszcie Śledczym i nie posiada żadnych oszczędności, a także nie osiąga żadnego dochodu. W skład jego majątku wchodzi 1/3 udziału w zabudowaniach gospodarczych oraz nieruchomość rolna o powierzchni (...) ha (współwłasność). Skarżący ma zadłużenie alimentacyjne oraz wśród znajomych na kwotę ponad 30.000 zł (k. 38-39).

Na wstępie informacyjnie należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) strona skarżąca działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Niniejsza sprawa dotyczy należności alimentacyjnych, należy zatem do kategorii spraw wymienionych w powołanym przepisie. W konsekwencji skarżący W. W. korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych i nie musi uiszczać tych kosztów w sprawie niniejszej z mocy samej ustawy. Z tej przyczyny orzeczenie w tym zakresie było bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Warunkiem przyznania przedmiotowego uprawnienia stronie, jest wykazanie przez nią, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Na wnioskodawcy spoczywa zatem ciężar dowodu, w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania.

Instytucja zwolnienia od kosztów postępowania stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów postępowania bez wywołania uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę powyższe, sytuacja materialna W. W. oraz ustalone w sprawie okoliczności uzasadniają przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika.

W złożonym oświadczeniu wnioskodawca wykazał bowiem, iż przebywa w areszcie śledczym i obecnie nie posiada źródeł dochodu oraz oszczędności. Powyższe okoliczności, pozwalają na stwierdzenie, iż skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, tj. ustanowienia pełnomocnika.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.