Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 kwietnia 2006 r.
II SA/Bk 178/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia o d r z u c i ć skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pan A. T. złożył w dniu 21 lutego 2006 r. do Urzędu Miejskiego w B. (k. 4 akt sprawy) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia (...) listopada 2005 r. nr (...) ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami przy ul. J. B. w B., wraz z niezbędną infrastrukturą.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. powyższą skargą otrzymało w dniu 2 marca 2006 r. (prezentata Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. k. 3 akt sprawy) i wniosło o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BIAŁYMSTOKU ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Zgodnie z przepisem art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z akt organu II instancji decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. została doręczone skarżącemu w dniu 23 stycznia 2006 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Termin do wniesienia skargi upływał zatem skarżącemu w dniu 22 lutego 2006 r..

Skarżący złożył skargę w dniu 21 lutego 2006 r. do Urzędu Miejskiego w B., która następnie została przekazana do organu I instancji tj. do Prezydenta Miasta B. Skarga ta w dniu 2 marca 2006 r. została przekazana do organu właściwego tj. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B., którego rozstrzygnięcie zostało zaskarżone (prezentata Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. k. 3 akt sprawy).

Mając na uwadze powyższe podkreślić należy, iż skarga wypłynęła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w dniu 2 marca 2006 r., a więc z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Przepis art. 54 § 1 tej ustawy bowiem jednoznacznie precyzuje, że skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi, o czym skarżący był pouczony w treści zaskarżonego rozstrzygnięcia. Wobec tego tylko czynność nadania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. można traktować jako spełniającą powyższe warunki. W wyniku tego nie można uznać za prawidłowe skierowania skargi do Prezydenta Miasta B., a więc organu I instancji. Dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi nie można przyjąć daty nadania (złożenia) skargi do organu niewłaściwego czy też bezpośrednio do Sądu w rozumieniu art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm).

Nie ma więc znaczenia, że skarżący w otwartym jeszcze terminie złożył skargę do organu I instancji, gdyż w takiej sytuacji decyduje data przekazania jej organowi właściwemu. Skoro nastąpiło to po terminie, skarga jest spóźniona. Takie też stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w postanowieniu z dnia 20 października 2004 r. (IV SA/GI 647/04, ONSAiWSA 2005/6/116) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w postanowieniu z dnia 6 czerwca 2005 r. (II SA/Wr 379/01, nie publ.)

W konsekwencji skarga, jako spóźniona, podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.