Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
II SA/Bk 173/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2006 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary za samowolne użytkowanie budynku mieszkalnego postanawia:

I. Odrzucić skargę.

II. Zwrócić M. K. ze Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B.) kwotę 100 zł (słownie sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pani M. K. wniosła skargę na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary za samowolne użytkowanie budynku mieszkalnego.

W oparciu o zarządzenie Przewodniczącego tut. Wydziału z dnia 20 marca 2006 r. skarżąca została wezwana do usunięcia w terminie 7 dni formalnego braku skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi (dowód: zarządzenie - k. 1 akt, wezwanie - k. 9 akt).

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 28 marca 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 14 akt).

W dniu 10 kwietnia 2006 r. pani M. K. uzupełniła postulowany brak formalny skargi.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W B.

Uzasadnienie prawne

ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji - w tym skargi - pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, w innych - wpis stały.

Skarga wniesiona do Sądu dotyczy postanowienia P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...), a wpis w niej został określony na kwotę 100 złotych.

Zakreślony skarżącej termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął w dniu 4 kwietnia 2006 r.. Do tejże daty skarżąca go nie usunęła. Uczyniła to dopiero w dniu 10 kwietnia 2006 r., a więc już upływie wyznaczonego terminu (z opóźnieniem).

Skarga podlega więc odrzuceniu na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Z uwagi na to, iż nie został jeszcze wysłany odpis skargi i odpowiedzi na skargę uczestnikom postępowania, w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1a - ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy, po uprawomocnieniu się orzeczenia, z urzędu zwrócić skarżącej cały uiszczony w sprawie wpis w kwocie 100 zł.

Mając powyższe na względzie, Sąd orzekł, jak w sentencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 232 § 1 pkt 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).-