Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 kwietnia 2006 r.
II SA/Bk 172/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) lutego 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 17 marca 2006 r. zobowiązano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia środka zaskarżenia.

Odpis ww. zarządzenia skarżący otrzymał w dniu 27 marca 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru). W wyznaczonym terminie tj. do dnia 3 kwietnia 2006 r. brak formalny skargi nie został uzupełniony.

Z tych też względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga podlegała odrzuceniu.