Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 12 grudnia 2006 r.
II SA/Bk 171/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko.

Sędziowie: NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), Asesor, WSA Małgorzata Roleder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi Z. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

B. i B. T. małżonkowie W. wystąpili z wnioskiem do Wójta Gminy K. K. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji mającej polegać na rozbudowie obory, położonej na działce o nr (...) we wsi G. D.

Przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, Wójt Gminy w K. K. wystąpił do Starosty Powiatu Z., w trybie art. 106 k.p.a., o uzgodnienie projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy na realizację zamierzenia inwestycyjnego małżonków Wiśniewskich.

Starosta Powiatu Z. wydał postanowienie z dnia (...) grudnia 2005 r. o uzgodnieniu, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie obory w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym na części działki nr (...), położonej w miejscowości G. D. Jako podstawę prawną postanowienia Starosta Z. podał przepisy art. 60 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) w związku z art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266).

W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że grunty obejmujące działkę o nr (...) należą do gospodarstwa rolnego, przeznaczone są pod budowę zagrodową i nie wymagają zgody na przeznaczenie ich na cele nierolnicze i nieleśne stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 t. nr 121, poz. 1266).

Na powyższe postanowienie Z. M. i L. M. wywiedli zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł.

W treści zażalenia podali, że B. i B. T. W. nie mogą ubiegać się o wydanie zgody na rozbudowę budynku na działce o nr (...), ponieważ część tej działki stanowi własność rodziny M. Państwo W. uzyskali część działki o nr (...) w 1999 r. w wyniku scalenia, któremu od początku przeciwstawiał się L. M.

W dalszej części zażalenia wskazano, że toczy się postępowanie administracyjne z wniosku L. M. o uchylenie decyzji scaleniowej, zaś postępowanie z wniosku Z. M. o uchylenie decyzji scaleniowej zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy wniosku L. M. w trybie art. 156 k.p.a.

Zdaniem odwołujących się Starosta Z. nie powinien zajmować stanowiska w sprawie do momentu rozstrzygnięcia sporu własności gruntu, jaki toczy się pomiędzy małżonkami W. i małżonkami M.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia (...).01.2006 r. nr (...), po rozpatrzeniu zażalenia Z. M., umorzyło postępowanie zażaleniowe. Zdaniem Kolegium Z. M. nie jest stroną postępowania w świetle art. 28 k.p.a.

Z wypisu z rejestru gruntów wynika, że działka o numerze (...) stanowi własność p. W. Właścicielem działki sąsiedniej o nr (...), leżącej w zasięgu oddziaływania przyszłej inwestycji na działce nr (...) jest L. M. Fakt złożenia przez Z. M. wniosku o wznowienie postępowania scaleniowego dotyczącego działki nr (...), nie pozostaje w związku z tą sprawą. Organ odwoławczy umorzył postępowanie na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 w związku z art. 127 § 2 i art. 17 pkt 1 oraz art. 144 k.p.a.

W skardze wywiedzionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Z. M. zarzuciła decyzji SKO naruszenie art. 28 k.p.a., polegające na nie uznaniu skarżącej za stronę postępowania. Wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów postępowania. Skarżąca podała, że skoro jest żoną L. M. od 1982 r., a on jest właścicielem działki nr (...) sąsiadującej z działką o nr (...), to tym samym ona także ma prawo być stroną postępowania.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. wniosło o jej oddalenie. Kolegium dodatkowo wyraziło pogląd, że przez sam fakt zawarcia związku małżeńskiego nie nabywa się prawa własności gruntu stanowiącego odrębny przedmiot własności drugiego z małżonków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Sąd podziela stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego, iż Z. M. nie posiada przymiotu strony w niniejszym postępowaniu.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, postanowienie Starosty Z. wydane w I instancji dotyczyło uzgodnienia przyszłej inwestycji na działce nr (...), stanowiącej własność p. W. (w trybie art. 106 § 1 k.p.a.). Działka sąsiadująca z działką o nr (...) tj. działka o nr (...) stanowi odrębną własność męża skarżącej - L. M. (którego skarga została rozpoznana w sprawie o sygn. II SA/Bk 170/06).Na rozprawie sądowej w dniu 12 grudnia 2006 r. Z. M. wyjaśniła, że w chwili zawierania związku małżeńskiego z L. M. w 1982 r. mąż był już właścicielem gospodarstwa rolnego i nie przekazywał jej udziału w tym gospodarstwie.

Zatem słusznie zauważa organ, że przez sam fakt zawarcia związku małżeńskiego skarżąca nie stała się właścicielką działki o nr (...), która będzie ewentualnie w zasięgu oddziaływania przyszłej inwestycji na działce o nr (...).

Art. 28 k.p.a. stanowi o tym, że stroną postępowania jest osoba, której interesu prawnego dotyczy postępowanie. Z. M. nie posiada interesu prawnego, gdyż nie ma tytułu prawnego (tytułu własności) ani do działki nr (...), ani do działki (...). Interes Z. M. jest interesem faktycznym, albowiem jest ona zainteresowana pozytywnym rozstrzygnięciem sprawy na rzecz męża L. M. Interes faktyczny nie daje jej natomiast przymiotu strony postępowania.

Zatem skargę należało oddalić na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).