Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
II SA/Bk 164/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2006 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. N. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przywrócenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

P. N. wniósł skargę na ostateczne postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie przywrócenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W oparciu o zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 marca 2006 r. skarżący został wezwany do usunięcia, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, podpisanie skargi oraz nadesłanie 1 uwierzytelnionego odpisu skargi, pod rygorem jej odrzucenia (zarządzenie - k. 1, wezwanie - k. 5).

Wezwanie powyższe zostało odebrane osobiście przez skarżącego w dniu 27 marca 2006 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru z podpisem - k.6).

Do dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu (tj. do dnia 3 kwietnia 2006 r.) żaden ze wskazanych braków nie został uzupełniony.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BIAŁYMSTOKU

Uzasadnienie prawne

ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) -sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie

Natomiast w myśl art. 220 § 1 i 3 cytowanej ustawy, sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Do chwili obecnej P. N. nie usunął braków formalnych skargi ani nie uiścił żądanego wpisu, co uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd był zobligowany do odrzucenia skargi.