Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 1 czerwca 2006 r.
II SA/Bk 162/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys.

Sędziowie: NSA Stanisław Prutis (spr.), Asesor, WSA Małgorzata Roleder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2006 r. sprawy ze skargi R. Ch. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) lutego 2006 r., Nr (...) w przedmiocie rejestracji pojazdu oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) lutego 2006 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. utrzymało w mocy decyzję Starosty A. z dnia (...) grudnia 2005 r. nr (...), którą to decyzją - po wznowieniu postępowania-uchylono decyzję tego organu o zarejestrowaniu samochodu marki D. R. i odmówiono R. Ch. zarejestrowania tego pojazdu.

W uzasadnieniu organ przedstawił następujący stan sprawy:

R. Ch. nabył przedmiotowy samochód w dniu (...) czerwca 2000 r. od G. M. na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Dnia (...) czerwca 2000 r. pojazd został zarejestrowany na rzecz skarżącego. Przy rejestracji zostały podane następujące numery identyfikacyjne samochodu: numer identyfikacyjny nadwozia (...) i numer identyfikacyjny silnika (...). W dniu (...) marca 2005 r. do organu rejestracyjnego wpłynęło postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ł. z dnia (...) grudnia 2004 r., z którego wynika, że samochód D. R. o dowodzie rejestracyjnym serii (...) i nr (...) wystawionym na nazwisko R. Ch. nie ma autentycznych numerów identyfikacyjnych. W tej sytuacji organ pierwszej instancji wydał postanowienie o wznowieniu z urzędu postępowania w sprawie zarejestrowania przedmiotowego pojazdu a następnie decyzją z dnia (...) grudnia 2005 r. uchylił orzeczenie Starosty A. z dnia (...) lipca 2000 r. o rejestracji samochodu i odmówił jego rejestracji.

Od powyższej decyzji R. Ch. wniósł odwołanie i podniósł, że zawiera ona błędy nie dające prawa do unieważnienia dokumentu samochodowego. Odwołujący wskazał, że błędy te dotyczą wykonanych ekspertyz i ocen tabliczek znamionowych, jak również nieuwzględnienia faktu, że przedmiotowy samochód został zarejestrowany jako "składak". Wskazując na powyższe wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i nakazanie wydania bezprawnie przetrzymywanego dowodu rejestracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Organ II instancji zważył co następuje:

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Wyżej wymieniony pojazd jest dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada między innymi warunkom określonym w art. 66 (art. 71 ust. 2 ustawy). Stosownie do treści art. 66 ust. 3a omawianej ustawy pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne tj, numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. Natomiast na mocy art. 72 ust. 1 tejże ustawy rejestracji dokonuje się miedzy innymi na podstawie dowodu własności pojazdu i dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

Organ odwoławczy stwierdził, że decyzja organu I instancji została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ze zgromadzonych w sprawie dokumentów bezspornie bowiem wynika, że numery identyfikacyjne samochodu D. R. nie są autentyczne i brak jest możliwości odczytania pierwotnych jego cech identyfikacyjnych (ramy i silnika). Ponadto ingerencja w pole numerowe nadwozia i silnika była celowa, uniemożliwiająca odczyt numerów pierwotnych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podniosło, iż z powyższego wynika, że dokumenty przedstawione przez skarżącego przy rejestracji samochodu zawierały fałszywe dane odnośnie numerów identyfikacyjnych nadwozia i silnika. Skoro organ I instancji otrzymał informację, że dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i umowie sprzedaży odnośnie numerów identyfikacyjnych pojazdu będącego własnością R. Ch. nie są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, to prawidłowo z tego tytułu wznowił postępowanie rejestracyjne i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego potwierdzającego ten fakt uchylił decyzję o rejestracji i odmówił zarejestrowania przedmiotowego po=jazdu.

Powyższą decyzję zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. R. Ch. i wniósł o jej uchylenie "z powodu sprzeczności zaistniałych faktów a co zarazem idzie sprzeczności z prawem".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd administracyjny został wyposażony w funkcje kontrolne działalności administracji publicznej, co oznacza, że w przypadku zaskarżenia decyzji, sąd bada jej zgodność z przepisami prawa (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych -Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270). W przedmiotowej sprawie zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem, a zarzuty i argumenty skargi nie podważają jej legalności, dlatego też skarga podlegała oddaleniu.

Materialnoprawną podstawę rozpoznania niniejszej sprawy stanowią przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.). Przepisy tej ustawy określają zasady rejestracji pojazdów samochodowych i dopuszczenie ich do ruchu. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ww. ustawy dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu jest dowód rejestracyjny. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dowodu własności pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był już zarejestrowany (art. 72 ust. 1 pkt 1 i 5). Dowód rejestracyjny pojazdu zawiera między innymi numer identyfikacyjny nadwozia i silnika. Dane wpisane do dowodu rejestracyjnego winny być zgodne z oznaczeniami identyfikacyjnymi nadwozia i silnika zamontowanego fabrycznie przez producenta. Jest to jeden z wymogów warunków technicznych pojazdów.

W świetle powyższego wskazać należy, że podstawą rejestracji pojazdu mogą być więc wyłącznie dowody własności oraz dowód rejestracyjny autentyczne, czyli zawierające dane identyfikacyjne pojazdu zgodne z jego tabliczką znamionową zainstalowaną fabrycznie lub zmienioną zgodnie z prawem.

W przedmiotowej sprawie bezspornym pozostaje, że na tabliczce znamionowej przykręconej do karoserii samochodu jest numer (...), zaś brak jest autentycznego numeru nadwozia, który został zaspawany celem uniemożliwienia jego odczytu. Ponadto na polu numerowym silnika samochodu jest zamontowana blaszka z nr (...), który nie jest numerem fabrycznym. Również na polu numerowym silnika brak jest numeru identyfikacyjnego, który został zeszlifowany. Powyższe wynika z badań mechanoskopijnych przeprowadzonych przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Ł. Nadto z przeprowadzonej przez uprawnionego diagnostę oceny tabliczek znamionowych nadwozia i silnika wynika, że nie pochodzą one z samochodu skarżącego, przy czym ustalono, że tabliczka znamionowa nadwozia pochodzi z samochodu FSO Polonez o nr (...).

Skoro dane dotyczące numerów identyfikacyjnych pojazdu zawarte w dowodzie rejestracyjnym były niezgodne ze stanem rzeczywistym, Starosta A. zasadnie - po ujawnieniu tych faktów-wznowił postępowanie a następnie uchylił decyzję w przedmiocie zarejestrowania pojazdu i odmówił dokonania tej czynności (tak też NSA w wyroku z dnia 6 lutego 1998 r., II SA 1492/97, pub. LEX nr 41340, w wyroku z dnia 12 marca 1998 r., II SA32/98, pub. LEX nr 41680, w wyroku z 25 stycznia 2000 r., II SA2506/99, pub. LEX nr 55319, w wyroku z dnia 7 listopada 2001 r., II SA/GD 40/00, pub. LEX nr 76098).

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr. 153, poz. 1270 ze zm.).