Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
II SA/Bk 160/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.T. na decyzję Starosty B. z dnia (...) lutego 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J.T. w dniu (...) marca 2006 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. skargę na decyzję Starosty B. z dnia (...) lutego 2006 r. nr (...) dotyczącą odmowy przywrócenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna, z racji braku wyczerpania przez skarżącego służącego mu w postępowaniu administracyjnym środka odwoławczego na etapie przedsądowym. Wymóg wyczerpania przez stronę skarżącą środków zaskarżenia, służących jej w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, wynika wprost z treści art. 52 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Jak stanowi art. 52 § 2 ww. ustawy przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

W przedmiotowej sprawie środkiem zaskarżenia na etapie postępowania administracyjnego jest odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Z akt sprawy wynika, iż odwołanie takie zostało wniesione, niemniej jednak postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie zostało jeszcze zakończone. W tej sytuacji Sąd nie mógł poddać skargi merytorycznej ocenie, albowiem w pierwszej kolejności musiał skontrolować jej dopuszczalność.

W tym przypadku jeden z formalnych warunków dopuszczalności skargi nie został spełniony. Dostrzeżenie powyższego czyniło koniecznym odrzucenie skargi, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w zw. z art. 52 § 1 tejże ustawy.