Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 7 listopada 2006 r.
II SA/Bk 152/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 953/05 na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania rozbiórki samowolnie wykonanych robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Bk 953/05

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia 8 marca 2006 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym k. 6) pan J. B. wniósł skargę o wznowienie postępowania w sprawie sygnatura akt II SA/Bk 953/05. Jako podstawę wznowienia skarżący wskazał pozbawienie możności działania w przedmiotowym postępowaniu wskutek naruszenia prawa.

Postępowanie w sprawie II SA/Bk 953/05 zostało zakończone postanowieniem z dnia 8 grudnia 2005 r. umarzającym postępowanie w sprawie skargi Burmistrza S. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania rozbiórki samowolnie wykonanych robót budowlanych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd na posiedzeniu niejawnym bada, czy skarga o wznowienie jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia.

Z braku jednego z tych wymagań sąd odrzuci skargę o wznowienie postępowania. Podstawy wznowienia zostały zawarte w art. 270-273 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 270 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprawa sygnatura akt II SA/Bk 953/05, w której wprawdzie zapadło postanowienie umarzające postępowanie w sprawie, ale w dacie złożenia skargi o wznowienia postępowania (8 marca 2006 r.) postanowienie to było jeszcze nieprawomocne. Zgodnie z art. 168 § 1 cytowanej ustawy orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy.

Podkreślić bowiem należy, iż ogólne warunki dopuszczalności wznowienia postępowania są następujące:

musi istnieć orzeczenie sądu, od którego została wniesiona skarga o wznowienie postępowania, orzeczenie to musi być prawomocne, orzeczenie musi kończyć postępowanie w sprawie.

W przedmiotowej sprawie w dacie złożenia skargi o wznowienie postępowania nie został spełniony warunek wskazujący, iż orzeczenie jest prawomocne. Dopiero bowiem w dniu 20 marca 2006 r. orzeczenie powyższe uzyskało status prawomocnego. Podkreślić należy przy tym, iż skarga o wznowienie postępowania jest instytucją wyjątkową w tym znaczeniu, że przysługuje od ściśle określonych orzeczeń i zalicza się ją do nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Na tym zatem etapie postępowania w sprawie II SA/Bk 953/05 nie można było uruchomić nadzwyczajnego trybu zaskarżenia nieprawomocnego orzeczenia.

Brak jest przy tym podstaw do tego, aby Sąd badał dalsze przesłanki wznowienia postępowania określone w art. 271-273 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na uwadze skarga o wznowienie postępowania na podstawie art. 270 i art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlegała odrzuceniu (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).