Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 25 maja 2006 r.
II SA/Bk 15/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko.

Sędziowie: NSA Stanisław Prutis (spr.), Asesor, WSA Wojciech Stachurski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2006 r. sprawy ze skargi PPH-U J. K. w B. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) listopada 2005 r. Nr (...) w przedmiocie obciążenia kosztami za wydanie opinii sanitarnej

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w A. z dnia (...) października 2005 r. Nr (...)

2.

stwierdza, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,

3.

zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. na rzecz skarżącego PPH-U J. K. w B. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) listopada 2005 r. nr (...) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B. utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w A. z dnia (...) października 2005 r. nr (...) obciążającą J. K. opłatą w wysokości 51,60 zł za wydanie opinii sanitarnej.

U podstaw tego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia:

W dniu 7 lipca 2005 r. J. K. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w A. z wnioskiem o uzgodnienie przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum handlowo-usługowego wraz z parkingiem i towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr. ew. (...), (...), (...), (...), (...), (...) położonych w A. przy ul. M. i W. P. na etapie pozwolenia na budowę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w A. decyzją z dnia (...) października 2005 r. nr (...) odmówił dokonania uzgodnienia ww. przedsięwzięcia na etapie pozwolenia na budowę z uwagi na nieuzupełnienie wniosku o brakujące dokumenty. Jednocześnie decyzją z dnia (...) października 2005 r. nr (...) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w A. obciążył J. K. opłatą w wysokości 51.60 zł za wydanie opinii sanitarnej.

W uzasadnieniu decyzji o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne wskazano, że przepis art. 36 ust. 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nakłada na osobę lub jednostkę organizacyjną obowiązaną do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych obowiązek ponoszenia opłat związanych z wykonywaniem przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej badań laboratoryjnych oraz innych czynności w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Z uwagi na to, że w sprawie dokonano czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, a wnioskodawca jest osobą obowiązaną do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, postanowiono o obciążeniu go opłatą za wydanie opinii sanitarnej. Organ wskazał, że wysokość opłaty ustalona została w oparciu o przepisy § 1, § 2, § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

J. K. odwołał się od przedmiotowej decyzji i wniósł o jej uchylenie. W uzasadnieniu odwołania strona podniosła, iż obciążenie opłatą za kontrolę jest bezpodstawne w szczególności w świetle decyzji (...) z dnia (...) października 2005, na podstawie której organ I instancji odmówił uzgodnienia a tym samym nie dokonał żadnej kontroli.

Uzasadnienie prawne

Organ II instancji zważył co następuje:

Zgodnie art. 36 ust. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, z późn. zm.) za badania oraz inne czynności wykonywane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowanym nadzorem bieżącym i zapobiegawczym nadzorem sanitarnym pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Organ podniósł, że nie ulega wątpliwości, iż wydanie opinii w sprawie uzgodnienia przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie pozwolenia na budowę zalicza się do czynności z zakresu nadzoru zapobiegawczego, co oznacza zasadność podjętego przez organ I-ej instancji rozstrzygnięcia. Natomiast zgodnie z przedłożonymi materiałami wynika, że inwestorem planowanej inwestycji jest J. K., a zatem również podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłat z tytułu art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opłatę ww. wysokości ustalono według bezpośrednich i pośrednich kosztów kontroli określonych § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organ odwoławczy analizując elementy ww. kosztów doszedł do wniosku, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobiera opłaty nie tylko za badania laboratoryjne prowadzone w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, ale również za wszelkie inne czynności wykonywane w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego. Do takich czynności zalicza się miedzy innymi wydanie przedmiotowej opinii w ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, za którą organ jest obowiązany pobrać opłatę w wysokości kosztów wykonania tych czynności. Odnosząc się do zarzutów odwołującego organ wskazał, że wydanie opinii przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega przede wszystkim na analizie wymaganych ustawą dokumentów między innymi informacji o planowanym przedsięwzięciu, co w przedmiotowym przypadku uczyniono i jest to zgodne z przepisami.

Powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżył J. K. i wniósł o jej uchylenie.

W odpowiedzi na skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B. wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zważył co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zasadnie organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej obciążył, działając na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DZ.U. z 1998 r., Nr 90, poz. 575 ze zm.), J. K. opłatą w wysokości 51.60 zł za wydanie opinii sanitarnej.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. ustawy za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Przy czym jak wynika z ust. 2 art. 36 nie pobiera się opłat od ww. podmiotów, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Z treści powyższej regulacji wynika, że opłaty na rzecz organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobiera się, jeżeli w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, organ przeprowadził badania laboratoryjne oraz inne czynności w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W przedmiotowej sprawie nie miała miejsca sytuacja uzasadniająca pobranie opłaty na rzecz organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak wynika z rachunku dołączonego do decyzji, obciążył J. K. kosztami wydania opinii sanitarnej, która de facto nie została wydana. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w A. decyzją z dnia (...) października 2005 r. nr (...) odmówił bowiem dokonania uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum handlowo-usługowego wraz z parkingiem i towarzyszącą infrastrukturą na etapie pozwolenia na budowę i to z uwagi na nieuzupełnienie wniosku o brakujące dokumenty. Odmowa wydania uzgodnienia nie mieści się w dyspozycji art. 36, który stanowi o tym, że organ musi przeprowadzić badania laboratoryjne lub inne czynności na podstawie których zajmie merytoryczne stanowisko w przedmiocie stwierdzenia czy zostały naruszone wymagania higieniczne i zdrowotne. W świetle powyższego wskazać należy, że pobranie opłaty uzasadnione byłoby wówczas, gdyby organ dokonał uzgodnienia czyli przeprowadził czynność, a nie jak w niniejszej sprawie odmówił jej przeprowadzenia i to jedynie wówczas, gdyby z dokonanych uzgodnień wynikałoby, że zostały naruszone wymagania higieniczne i zdrowotne.

W świetle powyższego należy uznać, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej bezzasadnie obciążył J. K. opłatą w wysokości 51,60 zł. Dlatego też na mocy art. 145 § 1 ust. 1 lit. "a" ustawy z 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono o uchyleniu zaskarżonej decyzji i poprzedzającej jej wydanie decyzji organu I instancji.

Konsekwencją uwzględnienia skargi było stwierdzenie, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku, a także orzeczenie o obowiązku zwrotu przez organ na rzecz skarżącego poniesionych przez niego kosztów postępowania sądowego - art. 152 i art. 200 w zw. z art. 210 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym.