Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 6 lipca 2006 r.
II SA/Bk 145/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2006 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2006 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. utrzymało w mocy postanowienie Zarządu Województwa P. w B. z dnia (...) listopada 2005 r. w przedmiocie przekazania Staroście Powiatowemu w M., do załatwienia według właściwości, podania Stanisława D. o zróżnicowanie składki płaconej na rzecz Gminnej Spółki Wodnej "J." w K.

Na postanowienie to skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku złożył S. D.

Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2006 r. (k.39) wyznaczono w sprawie posiedzenie mediacyjne, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2006 r.

W jego trakcie skarżący S. D. złożył oświadczenie o cofnięciu skargi (k. 48v).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

W myśl postanowień art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w następujących przypadkach:

-

jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

-

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego; chyba, że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania;

-

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W rozpoznawanej sprawie oświadczeniem z dnia 28 czerwca 2006 r. skarżący cofnął skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. Zgodnie z treścią przepisu art. 60 p.p.s.a. cofnięcie skargi jest wiążące, chyba że Sąd oceni, iż jest ono niedopuszczalne, albowiem zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu wymienione negatywne przesłanki w niniejszej sprawie nie zachodzą i cofnięcie skargi należy uznać za skuteczne.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, umorzył postępowanie w sprawie.