Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2006 r.
II SA/Bk 14/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi PPH-U J. K. w B. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) listopada 2005 r. nr (...) w przedmiocie uzgodnienia przedsięwzięcia na etapie pozwolenia na budowę postanawia umorzyć postępowanie sądowe w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia 30 maja 2006 r. skarżący J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe w B. cofnął skargę. Cofnięcie skargi jest prawem strony skarżącej i co do zasady wiąże Sąd (art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Uznając cofnięcie niniejszej skargi za dopuszczalne i skuteczne, Sąd umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe (art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm).