Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 lipca 2006 r.
II SA/Bk 139/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Małgorzata Roleder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) grudnia 2005. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku postanawia: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - L. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) grudnia 2005 r. Nr (...), w której uchylono w całości decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. z dnia (...)10.2005 r. nr (...) w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. podtrzymało argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i wniosło o oddalenie skargi.

W piśmie z dnia (...) lipca 2006 r. skarżąca wskazała, iż w związku z przyznaniem jej wnioskowanego zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku - decyzją MOPR w B. z dn. (...)01.2006 r. - sprawę uważa za bezzasadną i wnosi o jej anulowanie. Tym samym cofnęła swoją skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w następujących przypadkach:

*

Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

*

W razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego; chyba, że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania;

*

Gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W omawianej sprawie pismem z (...) lipca 2006 r. skarżąca cofnęła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...)grudnia 2005. Nr (...).

W ocenie Sądu cofnięcie skargi było dopuszczalne, gdyż nie zmierzało do obejścia prawa, a skarżona decyzja nie była dotknięta wadą nieważności (art. 60 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Z tego też względu Sąd działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzył postępowanie w sprawie.