Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122122

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 14 marca 2012 r.
II SA/Bk 121/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Oleksicki (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi w kwocie 500 zł w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Wojewody P. z dnia (...) stycznia 2012 r. Nr (...) w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania ogrodzenia postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi w kwocie 500 zł (pięciuset złotych).

Uzasadnienie faktyczne

T. K. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych (k. 34), w piśmie z dnia (...) marca 2012 r. (k. 39) skarżący sprecyzował, że wnosi o zwolnienie od wpisu od skargi w kwocie 500 zł W tej sytuacji rozpoznaniu podlega wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi w kwocie 500 zł.

T. K. samotnie prowadzi gospodarstwo domowe. Źródłem utrzymania skarżącego pozostaje renta (...) w wysokości 1.331,76 zł miesięcznie. Wykazane wydatki miesięczne to: lekarstwa - 150 zł; czynsz - 313 zł; energia elektryczna - 52 zł; woda - 30 zł; telefon - 50 zł; żywność - 450 zł; spłata raty kredytu - 209 zł. Majątek skarżącego stanowi mieszkanie o powierzchni (...) m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni (...) ha. T. K. nie uzyskuje dochodu z tytułu posiadania wzmiankowanej nieruchomości rolnej. Wnioskodawca jest inwalidą (...) grupy (stan po a. k. d.), nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych (k. 34 - 35 i k. 39). Skarżący dołączył do akt sprawy: potwierdzenie odbioru otrzymywanej renty (...) za (...) br. i kserokopię legitymacji emeryta - rencisty (k. 28); dokumentację medyczną (k. 29 - 30); kserokopię odznaczenia i legitymacji potwierdzającej jego otrzymanie (k. 40 - 42).

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych (w tym wnioskowane zwolnienie od wpisu od skargi w kwocie 500 zł) następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku T. K. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść kosztów wpisu od skargi w wysokości 500 zł.

W złożonym oświadczeniu skarżący wykazał, bowiem, iż utrzymuje się z renty (...) w wysokości 1.331,76 zł netto - k. 28. Wykazane wydatki miesięczne wynoszą łącznie 1.254 zł (lekarstwa, czynsz, energia elektryczna, woda, telefon, żywność, spłata raty kredytu). W skład majątku T. K. wchodzi mieszkanie o powierzchni (...) m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni (...) ha. Wnioskodawca jest osobą schorowaną (orzeczona (...) grupa inwalidzka). Skarżący nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych. Powyższe okoliczności, pozwalają na stwierdzenie, iż T. K. nie jest w stanie ponieść kosztów wpisu od skargi w sprawie niniejszej.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 i 4 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.