Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 21 lutego 2006 r.
II SA/Bk 121/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) marca 2005 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 kwietnia 2005 r. skarżący pan M. W. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) marca 2005 r. Nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego w B. o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

W myśl postanowień art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w następujących przypadkach:

*

Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

*

W razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego; chyba, że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania;

*

Gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Z bezprzedmiotowością postępowania sądowo-administracyjnego "z innych przyczyn" w rozumieniu tegoż artykułu mamy do czynienia wówczas, kiedy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja zaistnieje w szczególności wtedy, gdy zaskarżona decyzja zostanie pozbawiona bytu prawnego w nadzwyczajnym wewnątrz-administracynym postępowaniu kontrolnym lub w rezultacie skorzystania przez organ, którego decyzja została zaskarżona, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i uchylenia jej.

W niniejszej sprawie mamy właśnie do czynienie z bezprzedmiotowością dalszego postępowania. Po złożeniu bowiem skargi przez pana M. W., postanowieniem z dnia (...) listopada 2005 r. wznowiono postępowanie administracyjne w przedmiocie zaskarżonej decyzji. Następnie decyzją Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) grudnia 2005 r. nr (...) uchylono zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji i odmówiono panu M. H. przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych (z sankcjami w okresie trzech lat kalendarzowych). Tym samym w niniejszej sprawie przestał istnieć przedmiot zaskarżenia, gdyż zaskarżona decyzja nie ma bytu prawnego.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Uwzględniając stan faktyczny i przywołany przepis prawa należało orzec jak w sentencji.