Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 26 stycznia 2006 r.
II SA/Bk 12/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) listopada 2005 r. Nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z akt sprawy decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) listopada 2005 r. Nr (...) została doręczona skarżącemu R.N. w dniu 18 listopada 2005 r. A zatem termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 19 grudnia 2005 r. W przedmiotowej sprawie skarga została wniesiona w dniu 23 grudnia 2005 r. a więc po terminie.

Na marginesie należy wskazać, że w przypadku rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych a więc decyzji administracyjnych początkową datą 30-dniowego terminu-zgodnie z art. 111 § 1 k.c. w zw. z art. 83 § 1 p.p.s.a. - jest dzień następny po dniu w którym skarżącemu zostało doręczone rozstrzygnięcie podlegające zaskarżeniu. Przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy - art. 83 § 2 psa.

Mając powyższe na uwadze skarga jako spóźniona a więc nie dopuszczalna na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) podlegała odrzuceniu.