Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2899826

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 28 lipca 2011 r.
II SA/Bk 108/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Stanisław Prutis, Sędziowie sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.), Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 28 lipca 2011 r. sprawy ze skargi K. Z. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie uznania za niezasadne zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku wykonania określonych robót budowlanych - oddala skargę.-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.