Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 21 marca 2006 r.
II SA/Bk 108/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ireneusz Henryk Darmochwał.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...).12.2005 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia do ponownego rozpatrzenia postanowienia w sprawie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym opłaty adiacenckiej postanawia: -odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 lutego 2006 r. skarżąca - H.S. została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie należnego od niej wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Wezwanie doręczono skarżącej w dniu 22 lutego 2006 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 6).

Mimo upływu zakreślonego, siedmiodniowego terminu, braki formalne nie zostały przez skarżącą usunięte. Powyższe uniemożliwiło nadanie skardze dalszego biegu i czyniło koniecznym jej odrzucenie.

Z tych względów, Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.