Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 25 maja 2006 r.
II SA/Bk 106/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.).

Sędziowie: NSA Stanisław Prutis, Asesor, WSA Wojciech Stachurski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2006 r. sprawy ze skargi J.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

1.

uchyla zaskarżoną decyzję,

2.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,

3.

zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. na rzecz skarżącego J.M. kwotę 34,20 (trzydzieści cztery dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

Uzasadnienie faktyczne

Skarga została wywiedziona na tle następujących okoliczności:

Wyrokiem z dnia (...) lipca 2005 r. wydanym pod sygn. akt (...), tutejszy wojewódzki sąd administracyjny w B. po rozpoznaniu skargi J.M. uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z (...) lutego 2005 r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora MOPS w Z. z (...) stycznia 2005 r. o przyznaniu skarżącemu J.M. zasiłku celowego w wysokości 70 złotych na częściowe zaspokojenie zgłoszonych przez niego we wniosku z (...) grudnia 2004 r. potrzeb tj. zakup żywności, środków czystości i opłacenie energii elektrycznej. Powodem uchylenia decyzji kolegium było dostrzeżenie naruszenia przez ten organ przepisów postępowania tj. art. 10 k.p.a., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Skarżący J.M. wykazał bowiem, że przed rozpoznaniem przez kolegium jego odwołania na decyzję z (...) stycznia 2005 r., uległy zmianie fakty stanowiące podstawę ustalenia sytuacji materialnej strony w dacie ubiegania się o pomoc, której to pomocy dotyczyła decyzja Dyrektora MOPS z (...) stycznia 2005 r. SKO w Ł. inną swoją decyzją, wydaną (...) stycznia 2005 r. uchyliło bowiem decyzję przyznającą skarżącemu dodatek mieszkaniowy na okres od 1 października 2004 r. do 31 marca 2005 r. i umorzyło postępowanie organu I instancji w tym zakresie. Gdyby skarżącemu umożliwiono czynny udział w postępowaniu odwoławczym w sprawie o pomoc społeczną skarżący mógłby wykazywać zmianę w zakresie ustaleń co do jego sytuacji materialnej w momencie ubiegania się o pomoc społeczną. Brak zaś zawiadomienia skarżącego o możliwości ustosunkowania się do zebranego materiału i zgłoszenia żądań oraz wniosków, uniemożliwił mu wykazanie istotnej dla sprawy okoliczności.

Po tymże uchyleniu decyzji SKO w Ł., organ ten wystosował do skarżącego informację o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, z której skarżący skorzystał w dniu (...) stycznia 2006 r., w tym samym dniu składając pismo o niepełności akt przedstawionych mu do zapoznania, w tym braku w nich pisma Burmistrza Z. na które się powoływał organ I instancji, dotyczącego budżetu na 2005 r. i przewidzianej do rozdysponowania na poszczególne miesiące roku sumy przeznaczonej na zasiłki celowe (Nr (...)) oraz braku akt organu II instancji. Skarżący wnosił o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.

SKO w Ł. decyzją (teraz zaskarżoną do sądu) z dnia (...) stycznia 2006 r. po raz kolejny orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Dyrektora MOPS w Z. z (...) stycznia 2005 r. o przyznaniu skarżącemu z wniosku z (...).12.2004 r. zasiłku celowego w wysokości 70 złotych. W uzasadnieniu swojej decyzji kolegium stwierdziło, że nie znajduje podstaw do zmiany swego stanowiska zajętego w decyzji wcześniejszej, z dnia (...) lutego 2005 r. i podtrzymało wszystkie merytoryczne argumenty z tejże decyzji. Za niezasadne kolegium uznało zastrzeżenia skarżącego co do braku kompletności akt stwierdzając, iż na akta administracyjne organu II instancji składały się wyłącznie znane stronie dokumenty, poza protokołem z posiedzenia kolegium, odbytego (...).02.2005 r., który to protokół merytorycznie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy kwestii nie zawierał (opisywał tylko zajęte przez kolegium stanowisko końcowe). Przeprowadzenie rozprawy - zdaniem kolegium - nie było w sprawie ani wymagane przepisami prawa ani konieczne ze względu na potrzebę uzgodnienia interesów stron (bo tylko jedna strona uczestniczyła w postępowaniu) bądź potrzebę wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. Pisma Burmistrza Miasta Z. z dnia (...) stycznia 2005 r. kolegium nie uznało za istotny dowód dla rozstrzygnięcia sprawy a sprecyzowany w piśmie skarżącego, zgłaszającym zarzuty braku kompletności akt, zarzut sfałszowania materiału dowodowego, SKO uznało za bezpodstawny i niepoparty żadnym dowodem.

W skardze do sądu administracyjnego wywiedzionej na tę decyzję J.M. podniósł, że nie zostały wypełnione przez organ odwoławczy zalecenia Sądu zawarte w wyroku sygn. akt (...) albowiem ponowne rozpatrzenie sprawy przez kolegium ograniczyło się do umożliwienia stronie zapoznania się z niepełnym materiałem dowodowym. Uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sytuacji gdy kolegium pisma Burmistrza Z. o budżecie na 2005 r. do rozdysponowania na zasiłki celowe nie uznaje za dowód istotny w sprawie - nie zawiera odpowiedzi jakimi kryteriami się kierował organ przyznając stronie taką a nie inną kwotę zasiłku celowego. Skarżący wskazuje, że naruszono zasadę równości ponieważ w oparciu o ten sam budżet inną decyzją przyznano stronie zasiłek celowy w kwocie 150 złotych. W skardze powołano się nadto na dyskryminację, niehumanitarne traktowanie, naruszenie interesu prawnego strony. Wskazują na opisane zarzuty i przytaczając argumentację na ich uzasadnienie, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zważył,co następuje:

Skardze nie można odmówić słuszności albowiem w istocie organ odwoławczy nie wypełnił należycie zaleceń z wyroku sądu, uchylającego poprzednią decyzję kolegium z powodu dostrzeżonego naruszenia przepisów procedury. Podkreślić należy, że stosownie do treści art. 153 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiąże w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Powodem dla którego uchylono poprzednią decyzję kolegium było naruszenie przez kolegium art. 10 k.p.a. wyrażające się uniemożliwieniem skarżącemu wypowiedzenia się co do dowodów po zapoznaniu się z nimi na etapie postępowania odwoławczego w sytuacji gdy skarżący chciał w tym postępowaniu powołać się na istotny dla ustalenia prawotwórczych faktów dokument. Dokument ten został przez sąd opisany ze wskazaniem jego wpływu na końcowy wynik postępowania administracyjnego w sprawie przyznania skarżącemu pomocy finansowej w formie zasiłku celowego z wniosku złożonego (...).12.2004 r. Chodziło o wynikającą z tego dokumentu utratę dochodu skarżącego w postaci dodatku mieszkaniowego za okres poprzedzający datę złożenia wniosku. Kolegium całkowicie zignorowało potrzebę wyjaśnienia tej kwestii albowiem ani nie dołączono do akt sprawy decyzji, na którą skarżący powołał się przed sądem w sprawie (...) ani nie wyjaśniło, jaki był późniejszy los wniosku o dodatek mieszkaniowy za istotny dla niniejszej sprawy okres od 1 października 2004 r. do 31 marca 2005 r., ani nie odniosło się do kwestii prawidłowości ustaleń faktycznych organu I instancji co do sytuacji materialnej (dochodów) strony w okresie poprzedzającym ubieganie się o pomoc społeczną w niniejszej sprawie. Już z tych wyłącznie przyczyn, Sąd teraz orzekający, będąc związanym z mocy powołanego wyżej art. 153 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oceną prawną wyrażoną we wcześniejszym wyroku, zmuszony jest uchylić zaskarżoną decyzję. Naruszenie bowiem przez organ administracji publicznej cytowanego art. 153 w razie złożenia kolejnej skargi powoduje konieczność uchylenia zaskarżonego aktu.

Sąd zgadza się też z zarzutem skarżącego, iż w sprawie niniejszej przedstawiony skarżącemu do zapoznania się materiał dowodowy, stanowiący podstawę jej rozstrzygnięcia, nie był kompletny. Skarżący jeszcze na etapie postępowania administracyjnego, bo przed wydaniem zaskarżonej teraz decyzji, wskazywał na niedołączenie do akt pisma Burmistrza Miasta Z. z dnia (...) stycznia 2005 r. (Nr (...)) wskazującego wysokość kwoty, którą organ przyznający pomoc społeczną miał do rozdysponowania w 2005 r. z przeznaczeniem na zasiłki celowe. Uznanie przez kolegium tego dokumentu za nieistotny dla rozstrzygnięcia w sytuacji gdy przed organem I instancji był to dokument istotny, bo między innymi wskazujący na uzasadnienie przyznania takiej a nie innej kwoty zasiłku, czyniło koniecznym dokonanie przez kolegium pełnej oceny wniosku skarżącego ze wskazaniem zastosowanej przez organ odwoławczy argumentacji. Takiej oceny w zaskarżonej decyzji zabrakło. Kolegium stwierdziło bowiem, że podtrzymuje merytoryczną ocenę sprawy z własnej decyzji wcześniejszej tj. tej z (...) lutego 2005 r. (uchylonej wcześniejszym wyrokiem Sądu) nie zauważając, że w uzasadnieniu tamtej decyzji zaakceptował wykorzystanie teraz uznanego za nieistotny dla rozstrzygnięcia dokument w postaci projektu budżetu miasta na 2005 r., w zakresie wydatków budżetowych na zasiłki celowe.

Dostrzegając powyższe Sąd uznał, że w postępowaniu odwoławczym organ nie wypełnił należycie zaleceń sądu z wcześniejszego wyroku i dlatego zaskarżoną decyzję uchylił (art. 145 § 1 pkt 1 lit "c" ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Konsekwencją uwzględnienia skargi było obciążenie organu obowiązkiem zwrotu na rzecz skarżącego kosztów postępowania sądowego związanych z dojazdem strony do sądu (art. 200 w zw. z art. 210 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) oraz zamieszczenie w sentencji wyroku koniecznego stwierdzenia o niemożności wykonania uchylonej decyzji do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku (art. 152 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.