Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 25 maja 2006 r.
II SA/Bk 104/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia umorzyć postępowanie sądowe w sprawie.

1.

zwrócić skarżącej połowę uiszczonego wpisu sądowego w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia 16 maja 2006 r. skarżąca K. J. cofnęła skargę. Cofnięcie skargi jest prawem strony skarżącej i co do zasady wiąże Sąd (art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U.Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Uznając cofnięcie niniejszej skargi za dopuszczalne i skuteczne, Sąd umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe (art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Z uwagi na to, że do cofnięcia skargi doszło po wysłaniu jej odpisu organowi administracji, ale przed rozpoczęciem posiedzenia jawnego, na które sprawa została skierowana, zwrotowi na rzecz skarżącej podlegała połowa uiszczonego wpisu od skargi stosownie do treści art. 232 § 1 pkt 1 lit. "a" w zw. z art. 232 § 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.