Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 1 marca 2006 r.
II SA/Bk 1036/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA D. Tryniszewska-Bytys (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) września 2005 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi postanawia

1)

odrzucić skargę

2)

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis w kwocie 200 zł (dwustu złotych)

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 23 września 2005 r. M. O. otrzymał odpis decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) września 2005 r. nr (...) wydanej po rozpatrzeniu jego odwołania (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 3 akt administracyjnych).

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. O sposobie zaskarżenia M. O. został pouczony. Termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 24 października 2005 r.

Skarga wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia została wniesiona do organu dnia 27 października 2005 r. (data stempla pocztowego k. 6), już po upływie ustawowego terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 20 grudnia 2005 r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi - postanowienie to stało się prawomocne.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga wniesiona po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu, jeżeli termin ten nie zostanie przywrócony. O zwrocie wpisu rozstrzygnięto w myśl art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z przyczyn przedstawionych powyżej na podstawie powołanego art. 58 § 1 pkt 2 u.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, o czym orzeczono jak w sentencji