Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122121

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 6 marca 2012 r.
II SA/Bk 103/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 marca 2012 r. sprawy ze skargi L. P. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) lutego 2012 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 stycznia 2012 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) L. P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z (...) lutego 2012 r., Nr (...), wydane w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 2 lutego 2012 r. Skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu ww. zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi (k.2).

Wezwanie do wykonania powyższego obowiązku doręczono Skarżącemu w dniu 10 lutego 2012 r. (k. 11). Termin na uiszczenie wpisu upłynął w piątek 17 lutego 2012 r. Do chwili obecnej wpis ten nie wpłynął, co potwierdzone zostało przez Odział Finansowo - Budżetowy tutejszego sądu pismem z 23 lutego 2012 r. (k. 12).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania nie został on spełniony.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.