Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 grudnia 2005 r.
II SA/Bk 1016/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.J. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) września 2005 r. Nr (...) w przedmiocie zobowiązania do wykonania przeróbki wentylacji mechanicznej i przedłożenia dokumentacji powykonawczej postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 października 2005 r. skarżący pan B. J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) września 2005 r. Nr (...), uchylającą zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Ł. z dnia (...) września 2002 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do wykonania przeróbki wentylacji mechanicznej i przedłożenia dokumentacji powykonawczej.

W odpowiedzi na skargę P. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w B. wniósł o umorzenie postępowania sądowego w tej sprawie, podając iż uwzględniając skargę pana B. J. decyzją z dnia (...) listopada 2005 r. Nr (...) uchylił własną decyzję z dnia (...) września 2005 r. oraz decyzję organu I instancji z dnia (...) września 2002 r.. W tych okolicznościach z uwagi na treść art. 161 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W następstwie tego pan B. J. pismem z dnia (...) grudnia 2005 r. wycofał swoją skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

W myśl postanowień art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w następujących przypadkach:

Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

W razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego; chyba, że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania;

Gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Z bezprzedmiotowością postępowania sądowo-administracyjnego "z innych przyczyn" w rozumieniu tegoż artykułu mamy do czynienia wówczas, kiedy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja zaistnieje w szczególności wtedy, gdy zaskarżona decyzja zostanie pozbawiona bytu prawnego w nadzwyczajnym wewnątrz-administracynym postępowaniu kontrolnym lub w rezultacie skorzystania przez organ, które decyzja została zaskarżona, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i uchylenia jej, co miało miejsce w niniejszej sprawie.

Po złożeniu bowiem skargi przez B. J., P. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w B. decyzją z dnia (...) listopada 2005 r. Nr (...) uchylił własną zaskarżoną decyzję z dnia (...) września 2005 r. oraz decyzję organu I instancji z dnia 23 września 2002 r., a zatem przestał istnieć przedmiot zaskarżenia.

W następstwie tych okoliczności również pan B. J. pismem z dnia (...) grudnia 2005 r. wycofał swoją skargę.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Uwzględniając stan faktyczny i przywołany przepis prawa należało orzec jak w sentencji.