Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 grudnia 2005 r.
II SA/Bk 1013/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) października 2005 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego tutejszego Wydziału z dnia 21 listopada 2005 r. skarżący pan P. T. został wezwany do usunięcia w terminie 7 dni braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 zł, oraz nadesłania 5 uwierzytelnionych odpisów skargi (dowód: zarządzenie - k.1 akt sprawy).

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 25 listopada 2005 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 7 akt sprawy).

Skarżący nie uzupełnił postulowanych braków.

Uzasadnienie prawne

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BIAŁYMSTOKU ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zobowiązuje sąd do odrzucenia skargi, w wypadku, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zakreślony skarżącemu termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 2 grudnia 2005 r.. Do tejże daty pan P. T. ich nie usunął.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, w kontekście art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd w Białymstoku, był zobligowany do odrzucenia skargi.