Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851687

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 8 lipca 2014 r.
II SA/Bk 1003/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.