Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 24 listopada 2005 r.
II SA/Bk 1000/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2005 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Prezydenta Miasta S. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Prezydentem Miasta S. a P. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w B. w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów postanawia: uznać się rzeczowo niewłaściwym, w związku z czym sprawę przekazać Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w W.

Uzasadnienie faktyczne

Prezydent Miasta S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta S. a Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w B. Delegaturą S., w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Uzasadnienie prawne

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W B. ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

W myśl art. 15 § 1 cytowanej ustawy to Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory wskazane w art. 4.

Skoro więc wyłącznie właściwym do rozpoznania sporów kompetencyjnych między organami jednostek samorządu terytorialnego (Prezydent Miasta) a organami administracji rządowej (Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków) jest Naczelny Sąd Administracyjny w W., wniosek należało przekazać według właściwości.

Dlatego też, orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.).