Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585845

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Bk 10/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Barbara Romanczuk, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata D. W. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie postępowania zażaleniowego w sprawie ze skargi T. L. na decyzję P. Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w B. z dnia (...) października 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w postaci dopłaty do wypoczynku za rok 2015 i 2016 postanawia przyznać adwokatowi D. W. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem 60/100 złotych) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie udziału w postępowaniu zażaleniowym.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 marca 2018 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku przyznał T. L. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Stosownie do powyższego Okręgowa Rada Adwokacka w B. wyznaczyła adwokata D. W. (k. 80). Pełnomocnik ten został wyznaczony w sprawie już po wydaniu wyroku w sprawie w dniu 19 czerwca 2018 r., a więc po zakończeniu postępowania w I instancji.

Adwokat w dniu 17 sierpnia 2018 r. złożyła zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, wnosząc jednocześnie o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, nieopłaconych ani w części ani w całości (k. 96-97). Zażalenie zostało rozpoznane przez NSA.

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 t.j.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do § 21 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714 z późn. zm.) - w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji opłata w postępowaniu zażaleniowym wynosi 120 zł. Pełnomocnik skarżącego złożyła jedno zażalenie w sprawie, zatem należna stawka za postępowanie zażaleniowe wynosi 120 zł.

Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23%), co w konsekwencji daje kwotę 147,60 zł.

Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter przedmiotowej sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia oraz rozstrzygnięcia należy uznać, że kwota 147,60 zł wynagrodzenia jest adekwatna do jego udziału w niniejszym postępowaniu.

W tej sytuacji, stosując przepisy art. 250 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także § 21 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz § 4 ust. 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.