Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122120

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 12 marca 2012 r.
II SA/Bd 99/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2011 r., znak: (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanowił: zwolnić od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 marca 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) M.N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Wniosek uzasadnił trudną sytuacją materialną. We wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje z żoną oraz dwójką małoletnich dzieci. Skarżący prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni (...) ha. Posiada dom o powierzchni (...) m2, maszyny rolnicze oraz samochód osobowy - (...) rok produkcji. Łączny dochód gospodarstwa domowego skarżącego wraz z zasiłkiem rodzinnym oraz stypendium dzieci wynosi (...) zł Oświadczył, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w swoim utrzymaniu. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny skarżącego wynosi zaledwie średnio (...) zł wraz z zasiłkiem rodzinnym oraz stypendium dzieci a więc nie miałby z czego pokryć jakichkolwiek nawet niskich kosztów postępowania.

Zatem uiszczenie kosztów przez stronę jest niemożliwe, gdyż skarżący nie mając środków na ich pokrycie zostałby pozbawiony prawa do sądu, które jest zagwarantowane przez Konstytucję RP.

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.