Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 18 stycznia 2007 r.
II SA/Bd 987/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski.

Sędziowie WSA: Małgorzata Włodarska (spr.), Jerzy Bortkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy na rozprawie w dniu 18 stycznia 2007 r. sprawy ze skargi Wiesława W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu zatrzymanego prawa jazdy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzją z dnia (...) 2006 r. w (..) utrzymało w mocy decyzję Starosty R. z dnia (...) 2006 r. odmawiającą Wiesławowi W. zwrotu zatrzymanego prawa jazdy kategorii A, B, B + E, C, C + E, do czasu poddania się egzaminowi sprawdzającemu kwalifikacje do kierowania pojazdami i uzyskania pozytywnego wyniku z tego egzaminu. Decyzja SKO z dnia (...) 2006 r. została doręczona Wiesławowi W., na jego adres domowy w dniu 15 września 2006 r. Tymczasem w dniu 20 sierpnia 2006 r. Wiesław W. udzielił adwokat Ewie S. pełnomocnictwa do reprezentowania go w sprawie administracyjnej o wydanie zatrzymanego prawa jazdy (vide: K-10 akt administracyjnych). Zgodnie z treścią przepisu art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowi pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Od chwili bowiem ustanowienia pełnomocnika, zgodnie z art. 32 k.p.a., strona działa za jego pośrednictwem z pełnym skutkiem prawnym. Pominięcie zaś przez organ administracji pełnomocnika strony jest równoznaczne z pominięciem strony w postępowaniu administracyjnym. Natomiast doręczenie pisma tylko stronie, jeżeli działa ona przez ustawowego przedstawiciela lub ustanowiła pełnomocnika, jest bezskuteczne (por. E. Iserzon i J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, teksty..., wyd. IV, W - wa 1970 r., str. 120). Wobec tego złożenie skargi w dniu 6 października 2006 r. należy uznać za przedwczesne. Nastąpiło bowiem przed prawidłowym doręczeniem decyzji organu II instancji stronie. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, liczy się, stosownie do treści przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z późn. zm.), od dnia doręczenia (należy dodać prawidłowego) skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W niniejszej sprawie termin ten nie rozpoczął jeszcze swojego biegu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z późn. zm.)