Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 23 listopada 2009 r.
II SA/Bd 982/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2006 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia umorzyć postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2006 r. (sygn. akt II SA/Bd 982/06).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) października 2006 r. W.G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) września 2006 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania.

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie, z uwagi na brak możliwości nadania sprawie dalszego biegu, wskutek podania przez skarżącego nieaktualnego adresu.

Zgodnie z art. 130 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd umarza postępowanie z przyczyn wskazanych w 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

Na podstawie akt sprawy ustalono, że we wskazanym wyżej terminie nie wniesiono o podjęcie zawieszonego postępowania.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 130 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.