Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840595

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 18 listopada 2015 r.
II SA/Bd 980/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sędziowie WSA: Jarosław Wichrowski (spr.), Małgorzata Włodarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 r. sprawy ze skargi A. B. na decyzję Wojewody K.-P. z dnia... 2015 r. nr... w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.