Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 7 grudnia 2006 r.
II SA/Bd 977/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) 2006 r., nr(...) w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w administracji oraz grzywny w celu przymuszenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 września 2006 r. J. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) 2006 r., nr (...) w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w administracji oraz grzywny w celu przymuszenia.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 cyt. ustawy skarżąca zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 października 2006 r. została wezwana do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu w kwocie 100 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącej dnia 27 października 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 8). Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżąca nie uiściła wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął bezskutecznie z dniem 3 listopada 2006 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił