Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 24 listopada 2006 r.
II SA/Bd 972/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. i Z. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) 2006 r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 września 2006 r. Z. i H. M. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) 2006 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę*

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późno zm.- zwanej dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 214 § 2 p.p.s.a. skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 października 2006 r. zostali wezwani solidarnie do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu w kwocie 500 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego doręczono skarżącym dnia 26 października 2006 r.

Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżący nie uiścili wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do nich upłynął bezskutecznie z dniem 2 listopada 2006 r.

Ponadto skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Wobec powyższego pismami z dnia 24 października 2006 r. skarżący zostali wezwani w terminie 7 dni do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych z pouczeniem, że nieusunięcie braków skargi w tym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącym dnia 26 października 2006 r.

Skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi w zakreślonym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do nich upłynął bezskutecznie z dniem 2 listopada 2006 r. W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.