Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 21 grudnia 2006 r.
II SA/Bd 971/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2006 r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 września 2006 r. W. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2006 r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 cyt. ustawy skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 października 2006 r. został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 100 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącemu dnia 13 listopada 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 7). Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżący nie uiścił wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niego upłynął bezskutecznie z dniem 20 listopada 2006 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.