Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 16 stycznia 2007 r.
II SA/Bd 962/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Gruszecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Mirosławy K. na decyzję Wójta Gminy K. z dnia (...) 2006 r., Nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 31 sierpnia 2006 r. Mirosława K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę wskazując jako przedmiot zaskarżenia decyzję z dnia (...) 2006 r. " o dodatku mieszkaniowym przyznanym przez Wójta Gminy K.". Do skargi skarżąca załączyła odpis decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2006 r., Nr (...) uchylającej decyzję Wójta Gminy K. z dnia (...) 2006 r., Nr (...) i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. w odpowiedzi na skargę wskazało, iż skarżąca zaskarża decyzję organu I instancji, która na mocy decyzji z dnia (...) 2006 r., Nr (...) została wyeliminowana z obrotu prawnego. Ponadto organ wskazał, iż decyzją z dnia (...) 2006 r. Wójt Gminy K. przyznał skarżącej dodatek mieszkaniowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

W myśl przepisu art. 57 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności.

Z uwagi na fakt, iż z treści skargi nie wynikało dokładnie co jest przedmiotem zaskarżenia Sąd pismem z dnia 25 października 2006 r. wezwał skarżącą do złożenia oświadczenia czy skarży decyzję Wójta Gminy K. z dnia (...) 2006 r., (...) czy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2006 r., nr (...) w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zwierająca wyżej wskazane wezwanie nie została odebrana przez skarżącą mimo jej dwukrotnego awizowania. Pismem z dnia 29 listopada 2006 r. skarżąca została ponownie wezwana, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia, do złożenia oświadczenie, która decyzja jest przedmiotem skargi.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącej dnia 1 grudnia 2006 r. Skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi w zakreślonym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął bezskutecznie z dniem 8 grudnia 2006 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.