Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 7 listopada 2006 r.
II SA/Bd 955/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Burmistrza Ż. na rozstrzygnięcie nadzorcze nr (...) Wojewody (...) z dnia (...) 2006 r., znak (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 września 2006 r. Burmistrz Ż. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze nr (...) Wojewody (...) z dnia (...) 2006 r., znak (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora.

Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm. - zwanej dalej u.s.g.) podstawą do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem warunek określony w art. 98 ust. 3 u.s.g. należy uznać za spełniony nie tylko wtedy, gdy uchwała została podjęta przed wniesieniem skargi, ale także wtedy, gdy podjęta została wprawdzie po wniesieniu skargi, lecz przed upływem 30-dniowego terminu do zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego i przesłana została sądowi administracyjnemu w terminie wyznaczonym do uzupełnienia braków formalnych skargi (zob. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2001 r., II SA/Wr 279/01, OwSS 2001 nr 4, poz. 124.; wyrok NSA z dnia 19 maja 1999 r. II SA/Wr 1499/98,OwSS 1999 nr 4 poz. 116.).

W związku z powyższym skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni przez nadesłanie uchwały lub zarządzenia podjętego w związku z wniesieniem skargi do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze oraz do nadesłania upoważnienia do reprezentowania gminy w niniejszej sprawie z pouczeniem, iż nieuzupełnienie powyższych braków spowoduje odrzucenie skargi.

Pismem z dnia 25 października 2006 r. pełnomocnik skarżącego wyjaśnił, iż uprawnienie Burmistrza Ż. do reprezentowania Gminy Ż. wynika wprost z treści art. 31 ustawy o samorządzie gminy. Pełnomocnik skarżącego przesłał również zarządzenie Burmistrza Ż. z dnia (...) 2006 r., nr (...), którego nieważność stwierdzono zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym nie przesyłając tym samym uchwały lub zarządzenia podjętej w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając powyższe na uwadze, wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi Sąd stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.