II SA/Bd 953/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554029

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 września 2018 r. II SA/Bd 953/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Koronowo na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. nr 79/2017 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Koronowo postanawia zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) na rzecz Gminy Koronowo kwotę (...) ((...)) zł uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 lipca 2017. Gmina Koronowo wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r., nr 79/2017, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Koronowo, uiszczając jednocześnie wpis sądowy w wysokości 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), postępowanie sądowe, o którym mowa w artykułach poprzedzających dotyczących nadzoru nad działalnością gminną, jest wolne od opłat sądowych. Zatem strona wnosząca skargę nie była zobowiązana do ponoszenia kosztów sądowych.

W związku z powyższym uiszczony przez stronę wpis sądowy od skargi kasacyjnej w wysokości 100 zł stosownie do art. 225 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podlega zwrotowi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.