Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 30 października 2006 r.
II SA/Bd 949/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 30 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "G." S.A. w B. na pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w T. z dnia (...) 2006 r., znak (...) w przedmiocie opłaty z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) 2000 r., nr (..) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w T. na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z 2004 L, Nr 121, poz. 1266 z późno zm.) zezwolił na trwałe wyłączenie z produkcji 1,57 ha gruntów leśnych ustalając jednocześnie opłatę roczną za wyłączenie z zastrzeżeniem, iż opłata roczna za następne lata będą określone w odrębnych decyzjach.

Decyzją z dnia (...) 2006 r., nr (...) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w T. ustalił na podstawie art. 12 ust. 1 oraz art. 4 ust. 13 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych opłatę roczną za 2006 r. z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przeznaczonych na cele nieleśne w kwocie 12.373,17 zł.

Pismem z dnia (...) 2006 r. G. S.A. z siedzibą w B. w związku z otrzymaną decyzją oświadczyła, iż przedsiębiorstwo posiada status Zakładu Pracy Chronionej i w związku z tym wnosi o zwolnienie jej z opłaty rocznej. G. S.A. powołała się przy tym na stanowisko Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) 2003 r., (...) w sprawie zwolnienia zakładów pracy chronionej z opłat zgodnie z którym zakresem zwolnienia o którym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,poz. 776 z późno zm.) zostały objęte wszystkie należności określone mianem opłat, mające charakter publicznoprawny. Z zakresu zwolnienia zgodnie z ww. stanowiskiem należy wyłączyć opłaty o charakterze cywilnoprawnym, których wysokość kształtowana jest przez strony czynności cywilnoprawnych. Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zauważył, iż zwolnienie to obejmuje w szczególności opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Pismem z dnia (...) 2006 r. G. S.A. z siedzibą w B. została zawiadomiona, iż w związku ze złożonym odwołaniem od decyzji z dnia (...) 2006 r., nr (...) można zapoznać się z aktami sprawy, jak również wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie 14 dni.

W odpowiedzi na powyższe pismo G. S.A. w B. w piśmie z dnia (...) 2005 r. oświadczyła, iż jej pismo z dnia (...) 2006 r. nie dotyczyło odwołania się co do zasadności wydania decyzji nr (...), lecz stanowiło jedynie prośbę o zwolnienie z opłaty wynikającej z wyżej wskazanej decyzji.

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w piśmie z dnia (...) 2006 r. powołując się na wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2004 L, FZl04 (ONSAiWA 2004/1/29) wskazała, iż ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w sposób kompletny reguluje naliczanie i zwalnianie z opłat a art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wskazuje wprost, że zwolnienie zakładów pracy chronionej odnosi się do opłat naliczanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych i z tego względu zakład pracy chronionej nie może być zwolniony z opłaty rocznej.

G. S.A. w B. pismem z dnia (...) 2006 r. ponownie złożyła do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w T. wniosek o zwolnienie spółki z opłaty rocznej ustalonej decyzją z dnia (...) 2006 r., nr (...).

Pismem z dnia (...) 2006 r. organ poinformował spółkę, iż brak jest podstaw prawnych do zwolnienia zakładu pracy chronionej z opłat naliczonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w T. wskazał również, iż wyżej wskazana ustawa upoważnia jedynie do umarzania w całości lub części należności i opłat rocznych tylko w ściśle określonych przypadkach wymienionych wart. 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i to wyłącznie na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a nie dowolnego podmiotu.

Pismem z dnia (...) 2006 r. spółka G. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na " odmowę zwolnienia skarżącego z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przedstawionej w piśmie z dnia (...) 2006 r." wnosząc jednocześnie o uznanie, iż skarżąca jest zwolniony na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z wyżej wskazanej opłaty rocznej. W uzasadnieniu skarżąca oświadczyła, iż nie zgadza się z argumentacją przedstawiona w powołanym piśmie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Sprawa, której dotyczy skarga nie mieści się bowiem we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określonej wart. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późno zm.).

Stosownie do art. 3 § 2 pkt 1-4 powołanej ustawy sąd administracyjny jest właściwy w sprawach skarg na decyzje administracyjne (pkt 1), postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie w sprawie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty (pkt 2), postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie (pkt 3) oraz na akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (pkt 4).

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłaty o charakterze sankcyjnym.

Należy zauważyć, iż Dyrekcja Lasów Państwowych nie ma upoważnienia do zwolnienia określonego podmiotu z opłaty rocznej. Brak jest odpowiedniej regulacji w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wyżej wskazana ustawa przewiduje jedynie możliwość umorzenia opłaty rocznej. Zgodnie z art. 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego marszałek województwa - w odniesieniu do gruntów rolnych, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w odniesieniu do gruntów leśnych, a w odniesieniu do obszarów wchodzących w skład parków narodowych - dyrektor parku mogą umorzyć całość lub część należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania, kultury, kultu religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej, jeżeli inwestycja ta służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności, oraz dotyczącej powiększenia lub założenia cmentarza, jeżeli obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjętym ochroną. Cytowany artykuł w sposób wyczerpujący normuje, przypadki kto i w jakich przypadkach i na czyj wniosek może orzec o umorzeniu opłaty rocznej.

Należy również wskazać, iż podstawą do wydania decyzji o zwolnieniu z opłaty rocznej nie będzie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym artykułem zakład pracy chronionej jest zwolniony z opłat co oznacza, iż jest to zwolnienie z mocy ustawy a decyzja w tym zakresie jest zbędna. W niniejszej sprawie istnieje jednak wątpliwość czy opłata roczna wchodzi w zakres opłat z których jest zwolniony zakład pracy chronionej. Jednakże to nie stanowi przedmiotu badania Sądu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przedmiotem skargi jest pismo organu administracji o charakterze informacyjnym, które w świetle regulacji zawartej wart. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego.

Gdyby nawet uznać, iż pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w T. z dnia (...) 2006 r. jest rozstrzygnięciem to przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego należało wnieść odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Skarga wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia podlegałaby odrzuceniu jako niedopuszczalna na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Należy zauważyć, iż skarżąca miała prawo wnieść odwołanie od decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w T. z dnia (...) 2006 r., nr (...) ustalającej opłatę roczną za rok 2006 ale z niego nie skorzystała. Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego mogłaby być decyzja wydana w wyniku rozpoznania odwołania.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę, jako niedopuszczalną odrzucił.

W myśl art. 12 ust. 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych skarżąca celem uzyskania ewentualnego umorzenia opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych może wystąpić z stosowną inicjatywą do Prezydenta Miasta, który jest organem upoważnionym do złożenia odpowiedniego wniosku do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w T.