Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885505

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 23 października 2012 r.
II SA/Bd 897/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz (spr.).

Sędziowie WSA: Jarosław Wichrowski, Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 października 2012 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję SKO w T. z dnia (...) lipca 2012 r. nr SKO (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.