Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1613658

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 6 października 2014 r.
II SA/Bd 893/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sędziowie WSA: Anna Klotz (spr.), Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 września 2014 r. sprawy ze skargi Spółki A Sp. z o.o. w (...) na decyzję Zarządu Województwa (...) w (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy przez K. Sp. z o.o. z siedzibą w T. jest informacja Zarządu Województwa K.-P. z dnia (...) sierpnia 2014 r. o negatywnym rozstrzygnięciu protestu.

Rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

K. Sp. z o.o. z siedzibą w T., w odpowiedzi na konkurs nr (...) w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007-2013, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu nr (...) pt. "(...)".

W piśmie z dnia (...) maja 2014 r. Nr (...) Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, poinformował wnioskodawcę - K. Sp. z o.o. z siedzibą w T. o odrzuceniu projektu z powodu nie spełnienia następujących kryteriów:

Kryterium A.5. Kompletność załączników.

- Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.

- Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.

Organ podał, że oceny projektu dokonano zgodnie z:

- Systemem oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do uchwały nr (...) Zarządu Województwa K.-P. z dnia (...) grudnia 2013 r. z późn. zm.

- Trybem składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007-2013 dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr (...) Zarządu Województwa K.-P. z dnia (...) grudnia 2013 r.

- Kryteriami oceny projektów, stanowiącymi załącznik nr V do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007-2013, stanowiącymi załącznik do Uchwały (...) Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia (...) lipca 2013 r.

W związku z tym, że zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (sekcja C, B.5. wniosku o dofinansowanie projektu, sekcja A.2. Biznes planu, wydruk z CEIDG) projekt realizowany jest na terenie gminy C. - miasto wniosek o dofinansowanie został oceniony na podstawie Kryteriów właściwych dla schematu 2 (Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano maksymalnie jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P lub w gminie znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie jest większe niż 23% i dotychczas zrealizowano co najmniej jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P.

Organ wskazał, że w piśmie znak (...) z dnia (...) marca 2014 r. Departament Wdrażania RPO poinformował wnioskodawcę o uchybieniach formalnych. Uwagą nr 11 ww. pisma poinformowano o konieczności uzupełnienia Załącznika nr 12 (dokumenty potwierdzające sytuację finansową Beneficjenta). W związku ze złożonymi dokumentami tj. bilans oraz rachunek zysków i strat za 2012 i 2013 rok, wnioskodawca zobowiązany został do dołączenia brakujących dokumentów finansowych (dotyczących wnioskodawcy) ze wskazanej listy dokumentów tj.:

- CIT wraz z załącznikami za trzy ostatnie zamknięte lata obrachunkowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta),

- bilans oraz rachunek zysków i strat (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) za trzy ostatnie zamknięte lata obrachunkowe oraz za okres bieżący - zamknięte kwartały zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- sprawozdanie finansowe roczne z trzech ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych,

- opinię biegłego rewidenta (jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzania badania sprawozdania przez biegłego rewidenta odrębnymi przepisami) z trzech ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych.

Organ wyjaśnił, że zgodnie z § 13 pkt 3 Trybu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007-2013 dla Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr (...) Zarządu Województwa K.-P. z dnia (...) grudnia 2013 r., po przeprowadzeniu pierwszej oceny formalnej, Departament Wdrażania RPO wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia/poprawy dokumentacji w ciągu 8 dni roboczych, od dnia otrzymania przez niego pisma z uwagami. Nie ustosunkowanie się w terminie lub częściowa poprawa wskazanych uchybień spowoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej.

Organ podał, że w odpowiedzi na ww. pismo wnioskodawca dnia (...) kwietnia 2014 r. uzupełnił dokumentację projektową. Po dokonaniu analizy złożonej dokumentacji, Departament Wdrażania RPO ustalił, że wnioskodawca dołączył:

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2011, -deklarację CIT za rok 2011.

Wnioskodawca w piśmie przewodnim podał, że w ramach załącznika nr 12 przedstawia brakujące dokumenty finansowe za 2011 r., bilans, rachunek zysków i strat oraz CIT- 8. Jednocześnie poinformował, że K. Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiada w ewidencji żadnych środków trwałych (we wcześniejszych latach dokonano ich umorzenia na podstawie amortyzacji). Poinformowano również, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółka nie jest zobowiązana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, dlatego nie posiada opinii biegłego rewidenta. Po analizie akt sprawy organ stwierdził, że wnioskodawca nie złożył deklaracji CIT-8 za 2012 rok. Organ wyjaśnił, że zgodnie z Systemem Oceny Projektów w ramach RPO Województwa K.-P. na lata 2007-2013, oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu dokonują pracownicy Departamentu Wdrażania RPO zgodnie z kryteriami określonymi przez Instytucję Zarządzającą i zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Województwa K.-P. Ocena formalna jest oceną "tak-nie", co oznacza, że niespełnienie jednego z kryteriów powoduje jego odrzucenie. Pracownicy dokonują oceny formalnej udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w Karcie Oceny Formalnej.

Organ wskazał, że biorąc pod uwagę powyższe, po dokonaniu analizy sprawy należało odrzucić przedmiotowy projekt z powodu nie spełnienia określonych kryteriów.

Wobec powyższego, stwierdzono brak spójności projektu z kryterium oceny A.6. Formalna dopuszczalność projektu. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową oraz brak spójności projektu z kryterium oceny A.5, Kompletności załączników. Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Nie zgadzając się z dokonanym rozstrzygnięciem K. Sp. z o.o. z siedzibą w T. złożyła protest wnosząc o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny o charakterze proceduralnym z kryteriami oceny projektów stanowiącymi załącznik nr V do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007-2013.

W uzasadnieniu spółka wskazała, że Kryteria A.5. oraz A.6. zostały spełnione, ponieważ w wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z wersją ostateczną wniosku złożono wszystkie wymagane załączniki, w tym załącznik nr 12, w którym przedstawiono dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, m.in. bilans, rachunek zysków i strat za lata 2012 i 2013 oraz deklarację CIT-8 za rok 2012. W odpowiedzi na pismo z dnia (...) marca 2014 r. uzupełniono dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy o bilans, rachunek zysków i strat oraz deklarację CIT-8 za 2011 r. W uzupełnieniu do wniosku o dofinansowanie przedłożono dokumenty finansowe tylko za 2011 r., ponieważ wraz z wcześniejszym wnioskiem złożono dokumenty finansowe za lata 2012 i 2013. Z otrzymanego pisma z dnia (...) maja 2014 r. o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu wynika, że nie została złożona deklaracja CIT za 2012 r. Składając kompletną dokumentację do urzędu, sporządzono jednocześnie 1 komplet dokumentacji konkursowej celem przechowywania jej w siedzibie spółki i w dokumentacji tej znajduje się m.in. deklaracja CIT-8 za 2012 r. Prawdopodobnie więc deklaracja CIT za 2012 r. została przez osobę oceniającą przeoczona lub zaginęła w natłoku dokumentów, niekoniecznie w Urzędzie Marszałkowskim, ale np. podczas kompletowania dokumentacji.

Jednocześnie spółka podkreśliła, że w kryteriach A.5. i A.6. nawet w sytuacji, gdyby brakowało deklaracji CIT za 2012 r., to wszystkie informacje w niej zawarte są zawsze, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości przedstawione w rachunku zysków i strat, który jest dokumentem szerszym obrazującym większą ilość informacji finansowych spółki. Ponadto przy ocenie sytuacji finansowej spółki najważniejsze są dokumenty wymagane przez KRS, czyli bilans i rachunek zysków i strat, a zostały one złożone zgodnie z wymogami za trzy ostatnie lata kalendarzowe.

W ocenie spółki podjęte przez organ rozstrzygnięcie jest niezasadne.

Zarząd Województwa K.-P., działając na podstawie art. 30b-30i ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w związku ze złożonym protestem od wyniku oceny formalnej dokonał ponownej weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu. Na podstawie zebranych informacji i złożonej dokumentacji wniesiony protest rozstrzygnął negatywnie.

W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z instrukcjami zawartymi w Trybie składania wniosków, wnioskodawca powinien ściśle stosować się m.in. do Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (§ 7 pkt 6). Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki powinny być kompletne (§ 7 pkt 8). Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny być załączone wszystkie niezbędne załączniki wymagane dla projektu zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników (§ 7 pkt 9). Według dalszych ustaleń zawartych w Trybie składania wniosków, po przeprowadzeniu pierwszej oceny formalnej Departament Wdrażania RPO wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia/poprawy dokumentacji w ciągu 8 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego pisma z uwagami. Nie ustosunkowanie się w terminie lub częściowa poprawa wskazanych uchybień spowoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu na etapie oceny formalnej (§ 13). Instrukcja wypełniania załączników wskazuje, iż załączniki stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. Dołączenie wszystkich załączników jest bezwzględnie konieczne. Jednym z załączników wymaganych w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Załącznik nr 12 Dokumenty potwierdzające sytuację finansową beneficjenta.

Dalej organ wyjaśnił, że Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ogłaszając dany konkurs ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej szereg dokumentów. Obowiązek ich publikacji jest podyktowany faktem, iż w oparciu o zawarte w nich informacje, wytyczne i wskazówki, wnioskodawcy mają obowiązek przygotować dokumentację projektową. Zawarta na stronie internetowej dokumentacja konkursowa ma za zadanie umożliwić wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji projektowej spełniającej obowiązujące w danym konkursie kryteria oceny projektów. Ubiegając się o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany przygotować dokumentację projektową zgodną z kryteriami oceny projektów. Spełnienie zaś przez wnioskodawcę właściwych kryteriów formalnych jest warunkiem niezbędnym do otrzymania pozytywnej oceny i skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do oceny merytorycznej.

Podsumowując, organ podkreślił, że reguły dotyczące terminu składania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych załączników zostały precyzyjnie określone. Wnioskodawca został również wezwany do dołączenia Załącznika nr 12. Jako osoba prawna wnioskodawca był obowiązany do załączenia m.in. CIT wraz z załącznikami za trzy ostatnie zamknięte lata obrachunkowe, którego za rok 2012 nie dołączył. Formalna dopuszczalność projektu została przeprowadzona poprawnie, a więc złożony protest należało uznać za bezzasadny i rozstrzygnąć negatywnie.

Nie zgadzając się z dokonanym rozstrzygnięciem, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy złożyła K. Sp. z o.o. w T. wnosząc o uwzględnienie skargi poprzez stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z art. 30c ust. 3 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W ocenie skarżącej, rozstrzygnięcie z dnia (...) sierpnia 2014 r. narusza interes prawny spółki poprzez niewłaściwą w świetle przepisów prawa interpretację załączników do Uchwały Nr (...) Zarządu Województwa K.-P. z dnia (...) grudnia 2013 r. Skarżąca wskazała, że zostały złożone wszystkie dokumenty pozwalające ocenić i potwierdzić sytuację finansową wnioskodawcy, dlatego uważa, że zastosowanie wykładni "dokumentów", jakie są niezbędne do oceny sytuacji finansowej jest niewłaściwe.

Zaskarżonemu rozstrzygnięciu skarżąca zarzuciła naruszenie prawa w kwestii interpretacji przepisów prawnych, które dotyczą oceny kryterium A.5. - Kompletność załączników. Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz kryterium A.6. - Formalna dopuszczalność projektu. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.

W uzasadnieniu skargi powtórzono argumentację zaprezentowaną we wniesionym przez spółkę proteście z dnia (...) czerwca 2014 r.

Skarżąca, biorąc pod uwagę kompletność złożonej dokumentacji konkursowej i dobro mających znaleźć zatrudnienie osób bezrobotnych oraz mając na uwadze fakt, że organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa wniosła o pozytywną ocenę skargi i skierowanie wniosku o dofinansowanie projektu do oceny merytorycznej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, argumentując jak w zaskarżonej informacji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zawiera szczególne uregulowania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny (art. 30c ust. 3 i ust. 5), a także wskazuje (w art. 30e), że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przez sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, 146, 150 i 152 tej ustawy.

Oznacza to, że sąd administracyjny jest obowiązany dokonać kontroli legalności zaskarżonej formy działania organu administracji z uwzględnieniem źródeł prawa, w rozumieniu art. 87 ust. 1 Konstytucji tj. Konstytucji RP, ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego - na obszarach działania organów, które je ustanowiły. Sądowa kontrola obejmuje również zgodność z normami prawa wspólnotowego. Ponadto skoro z art. 184 Konstytucji nie wynika, aby kontrola sprawowana przez sądy administracyjne dotyczyła jedynie zgodności działań administracji publicznej z normami prawa powszechnie obowiązującego i skoro w ustawie o zasadach polityki rozwoju ustawodawca tak postanowił, sąd administracyjny kontroluje też ocenę projektów podlegających dofinansowaniu ze środków publicznych na podstawie kryteriów zawartych w systemie realizacji programów operacyjnych, dokonywaną przez instytucję zarządzającą.

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że w sprawach określonych w art. 30c ustawy kontroli podlega naruszenie prawa w postaci wszelkich przepisów regulujących prowadzenie oceny projektu, zarówno przepisów wymienionej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej zawartych w systemie realizacji programów operacyjnych (patrz: wyrok NSA z dnia 30 marca 2010 r. II GSK 315/10, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Regulacje zawarte w systemie realizacji programu operacyjnego, nie stanowią prawa miejscowego, skoro są uchwalane przez Zarząd województwa, który jest organem wykonawczym województwa, a nie przez Sejmik województwa, nie mniej jednak spełniają kryteria źródeł prawa w szerszym znaczeniu. Znajdują bowiem umocowanie w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, mają charakter generalny, są skierowane do nieokreślonego indywidualnie kręgu adresatów, określają ich prawa i obowiązki w postępowaniu o dofinansowanie projektu i są dla nich wiążące.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy, po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed właściwą instytucją wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Zgodnie z art. 30c ust. 4 ustawy w wyniku rozpatrzenia skargi, sąd może:

1)

uwzględnić skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję zarządzającą lub pośredniczącą;

2)

oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;

3)

umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe.

Rozpoznając skargę w niniejszej sprawie wg powyższych kryteriów należy stwierdzić, że nie zasługuje ona na uwzględnienie, co skutkuje jej oddaleniem przez Sąd.

Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy stwierdzić należy, że spór sprowadza się w sprawie do oceny, czy prawidłowo, w świetle zebranych informacji i złożonej dokumentacji wniesiony protest od wyniku negatywnej oceny formalnej projektu pn.: "(...)", złożonego w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1, Wsparcie inwestycji mikroprzedsiebiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007-2013, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa K.-P. w T. rozstrzygnął negatywnie.

W związku z tym przypomnieć należy, iż postępowanie w sprawie zainicjowane zostało wnioskiem strony skarżącej o dofinansowanie projektu w ramach projektu nr (...) złożonego w odpowiedzi na konkurs nr (...) w ramach poddziałania 5.2.1 - Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. (dalej RPO WK-P) na lata 2007-2013.

Podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 tej ustawy Instytucja Zarządzająca jest zobowiązana do przygotowania dokumentu uzupełniającego zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego tj. przygotowania szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz jego zmian, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru projektów i wybór, w oparciu o te kryteria, projektów, które będą dofinansowane w ramach programu operacyjnego. Równocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Instytucja zarządzająca wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, powinna uwzględniać zasadę równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów w ramach programu oraz zapewniać przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów.

Zasada przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektu oraz zasada wyboru, w oparciu o ustalone kryteria, projektów, które będą dofinansowane w ramach programu operacyjnego, są realizowane m.in. poprzez upublicznienie kryteriów wyboru projektu. Znajduje to podstawę prawną w art. 29 ust. 1 ustawy: "Instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, w celu wyłonienia projektów do dofinansowania w trybie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej". Z ust. 2 pkt 6 powyższego przepisu wynika, że ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje obejmujące kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru są jawne i obowiązują wszystkich uczestników konkursu oraz instytucje uczestniczące w danym systemie realizacji.

W przedmiotowej sprawie wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr (...), który został ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą RPO dnia (...) sierpnia 2013 r. na stronie internetowej (adres: (...)). Tak więc konkurs został ogłoszony na powyższej stronie internetowej. W ogłoszeniu o konkursie wymieniono również dokumenty obejmujące kryteria wyboru. Pośród dokumentów, które mają znaczenie w przedmiotowej sprawie znajdowały się m.in.: ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 5.2.1, formularz pytań, tryb składania wniosków o dofinansowanie projektu dla poddziałania 5.2.1, lista wymaganych załączników dla podddziałania 5.2.1, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007 - 2013, instrukcja wypełniania załączników do powyższego wniosku o dofinansowanie projektu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007- 2013, karty oceny wstępnej, karty oceny merytorycznej, system oceny projektów, metodologia oceny kryteriów wyboru projektów, szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K. - P. na lata 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO), kryteria oceny projektów, wytyczne dotyczące przygotowania Biznes Planu. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie ma potrzeby wymieniania pozostałych dokumentów, które znajdowały się na tej stronie, ponieważ nie mają wpływu na jej wynik.

Analiza pełnej dokumentacji złożonej do sprawy oraz dokumentów towarzyszących ogłoszonemu konkursowi prowadzi do wniosku, że słusznie organ wywiódł, że projekt skarżącego nie spełnił powyższych kryteriów. Skarżący dokonał jedynie częściowej korekty uchybień i nie dołączył deklaracji CIT za rok 2012, o którą był wzywany w celu uzupełnienia braków wniosku.

Niespełnienie następującego kryterium formalnego: -Kryterium A.5. Kompletność załączników. Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków. -Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową, skutkowało zastosowaniem przez organ art. 30a ust. 3 u.z.p.p.r. Wnioskodawca został pisemnie poinformowany o wynikach etapu konkursu oceny jego projektu wraz z podaniem informacji o niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Informacja ta zawierała uzasadnienie negatywnej oceny, a także pouczenie o możliwości wniesienia protestu, w trybie i na zasadach określonych w art. 30b, zawierające wskazanie:

1)

właściwej instytucji zarządzającej, do której należy wnieść protest;

2)

terminu wniesienia protestu;

3)

formy i trybu wniesienia protestu;

4)

konieczności spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w art. 30b ust. 6.

Skarżący został poinformowany o odrzuceniu przedmiotowego projektu z powodu niespełnienia kryterium formalnego.

Akta sprawy złożone przez skarżącego wraz ze skargą potwierdzają, że w ramach wniosku o dofinansowanie projektu został on wezwany do poprawienia uchybień pismem z dnia (...) marca 2014 r., znak: (...) - m.in. do uzupełnienia Załącznika nr 12 - Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy. W wezwaniu wskazano, że w przypadku osób prawnych należy załączyć m.in. CIT wraz z załącznikami za trzy ostatnie zamknięte lata obrachunkowe. Bezsporne jest, że uzupełniając poprawioną dokumentację i składając ją w dniu (...) kwietnia 2014 r. skarżący nie ustosunkował się do wszystkich uwag przesłanych pismem z dnia (...) marca 2014 r., znak (...) i dokonał jedynie częściowej korekty uchybień. W ramach uzupełnienia dokumentacji dołączono bilans, rachunek zysków i strat oraz deklarację CIT za rok 2011. Nie uzupełniono natomiast deklaracji CiT-8 za rok 2012. Stwierdzenie przez Departament Wdrażania RPO brak jednego z elementów Załącznika nr 12 skutkowało stwierdzeniem braku zgodności projektu z Kryterium A.5. oraz Kryterium A.6.

Akta sprawy nie potwierdzają stanowiska skarżącego, że złożył deklarację CIT-8 za 2012 r., a o jej braku dowiedział się po otrzymaniu pisma Departamentu Wdrażania z (...) maja 2014 r. znak: (...) o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu. Należy w tym miejscu podkreślić, że skarga do sądu administracyjnego składana jest wraz z kompletną dokumentacją sprawy (art. 30c ust. 2 ustawy). Zgodnie z art. 30c ust. 2a i ust. 2b ustawy Kompletna dokumentacja, obejmuje:

1)

wniosek o dofinansowanie,

2)

informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 30a ust. 3,

3)

wniesiony protest,

4)

informację, o której mowa w art. 30b ust. 9 albo art. 30i pkt 1

- wraz z ewentualnymi załącznikami. Kompletna dokumentacja jest wnoszona w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii.

W aktach sprawy znajduje się pismo skarżącego z dnia (...) kwietnia 2014 r. skierowane do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w którym to skarżący w pkt 11 wymienił dokumenty złożone celem uzupełnienia załącznika nr 12. Cytując skarżący wymienił: "W załączeniu (Załącznik nr 12) przedstawiamy brakujące dokumenty finansowe za 2011 r. bilans, rachunek zysków, strat oraz CIT-8". Powyższe oświadczenie skarżącego w ogóle nie zawiera informacji o uzupełnieniu dokumentacji finansowej za 2012 r. i wymaganego przez organ dokumentu CIT-8 za 2012 r.

Tak więc stanowisko skarżącego, że dokumenty były jest sprzeczne z oświadczeniem jego zawartym w powyższym piśmie stanowiącym odpowiedź i uzupełnienie wezwania organu o uzupełnienie braków zawartego w piśmie z dnia (...) marca 2014 r. Cytując organ stwierdził, że: "Załącznik nr 12 Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy. Niekompletny. Wnioskodawca złożył bilans oraz rachunek zysków i strat za 2012 r. i 2013 r. Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa K. - P. na lata 2007- 2013 stanowiącą załącznik do uchwały nr (...) Zarządu Województwa K.-P. z dnia (...) lipca 2013 r. do wniosku o dofinansowanie należy załączyć brakujące dokumenty z poniżej wskazanych:

Osoby prawne: CIT wraz z załącznikami za trzy ostatnie lata obrachunkowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta).

Z treści powyższego pisma wynika po pierwsze, że organ wymienił z nazwy dokumenty złożone przez wnioskodawcę za 2012 r. oraz dokumenty, które należy złożyć w uzupełnieniu braków w tym CIT za ostatnie trzy lata obrachunkowe.

Przy powyższym stanie faktycznym sprawy nie można domniemywać, że prawdopodobnie deklaracja CIT-8 za 2012 r., mogła zostać przeoczona przez osobę oceniającą wniosek lub zaginęła podczas kompletowania dokumentacji.

Nie zasługuje również na uwzględnienie stanowisko skarżącego, że deklaracja CIT za 2012 r. jest dokumentem, którego dane można uzyskać na podstawie rachunku zysków i strat, który jest dokumentem szerszym, a ważniejszymi dokumentami przy ocenie sytuacji finansowej spółki są wymagane przez KRS, tj. bilans oraz rachunek zysków i strat, a które to dokumenty zostały złożone zgodnie z wymogami.

Dokument CIT wymagany jest na podstawie Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007-2013 z (...) lipca 2013 r., (dalej: Instrukcja wypełniania załączników).

Sąd podziela stanowisko organu, że oceny projektu dokonano zgodnie z Systemem oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007-2013, który stanowi załącznik do Uchwały nr (...) Zarządu Województwa K.-P. z dnia (...) grudnia 2013 r. (dalej: System oceny projektów), Trybem składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.-P. na lata 2007-2013 dla Osi priorytetowej 5, Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr (...) Zarządu Województwa K.-P. z dnia (...) grudnia 2013 r. (dalej: Tryb składania wniosków) oraz z Instrukcją wypełniania załączników.

W oparciu o dokumentację projektową należy stwierdzić, że ocena przeprowadzona w ramach kryterium A.5. i A.6. według rozdziału 2. Systemu oceny projektów, w pkt 2.3.1. ocena formalna dokonywana jest przez co najmniej dwóch pracowników przy pomocy listy sporządzonej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO i polega ona na sprawdzeniu na podstawie kryteriów formalnych dla danego działania poprawności złożonego wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego kompletność (wraz z załącznikami), a także na sprawdzeniu zgodności złożonego wniosku o dofinansowanie projektu z opisem działania i wymogami formalnymi wynikającymi z odpowiednich przepisów. Kryteria z grupy A II, do których należą Kryterium A.5. oraz A.6. stanowią zbiór kryteriów formalnych w stosunku, do których może wystąpić jednokrotna poprawa błędów. Jeśli zachodzi konieczność poprawy błędu Wnioskodawca wzywany jest pisemnie do poprawy/uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie projektu. Wezwanie określa, jakie kryteria nie zostały spełnione oraz sposób poprawy Wniosku wraz z załącznikami. W przypadku nie dokonania uzupełnienia/poprawy w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO terminie 8 dni roboczych, wniosek podlega odrzuceniu. Ponowne wezwanie do poprawy wniosku nie jest dopuszczalne. Jeśli po poprawie/uzupełnieniu projektu ponownie chociażby jedno kryterium formalne nie jest spełnione projekt jest ostatecznie odrzucany.

Zgodnie z instrukcjami zawartymi w Trybie składania wniosków, wnioskodawca powinien ściśle stosować się m.in. do Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (§ 7 pkt 6). Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki powinny być kompletne (§ 7 pkt 8). Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny być załączone wszystkie niezbędne załączniki wymagane dla projektu zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników (§ 7 pkt 9). Według dalszych ustaleń zawartych w Trybie składania wniosków, po przeprowadzeniu pierwszej oceny formalnej Departament Wdrażania RPO wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia/poprawy dokumentacji w ciągu 8 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego pisma z uwagami. Nie ustosunkowanie się w terminie lub częściowa poprawa wskazanych uchybień spowoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu na etapie oceny formalnej (§ 13).

Instrukcja wypełniania załączników wskazuje, iż załączniki stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. Dołączenie wszystkich załączników jest bezwzględnie konieczne. Jednym z załączników wymaganych w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Załącznik nr 12 Dokumenty potwierdzające sytuację finansową beneficjenta.

Kwestionowana przez skarżącego Instrukcja wypełniania załączników jest dokumentem zamieszczonym przez Instytucję Zarządzająca RPO WK-P na swojej stronie internetowej przy ogłaszaniu konkursu, w ramach którego skarżący złożył wniosek. W oparciu o zawarte w dokumentacji konkursowej informacje, wytyczne i wskazówki, wnioskodawcy mają obowiązek przygotować dokumentację projektową. Zawarta na stronie internetowej dokumentacja konkursowa ma za zadanie umożliwić wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji projektowej spełniającej obowiązujące w danym konkursie kryteria oceny projektów. Wskazany powyżej obowiązek instytucji Zarządzającej RPO WK-P jest skorelowany z obowiązkiem zapoznania się przez wnioskodawcę z obowiązującą w danym konkursie dokumentacją konkursową. Ubiegając się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K.- P. na lata 2007-2013 wnioskodawca jest zobowiązany przygotować dokumentację projektową zgodną z kryteriami oceny projektów. Jak słusznie bowiem podniósł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 marca 2010 r., sygn. akt II GSK 309/10 cyt.: "to na wnioskodawcy zgłaszającym do konkursu własny projekt o dofinansowanie ciąży obowiązek uważnego zapoznania się z priorytetami konkretnego programu operacyjnego, z przyjętym przez instytucję zarządzającą systemem realizacji strategii rozwoju, a następnie z dokumentacją konkursową i na nim spoczywa też obowiązek starannego i odpowiadającego założeniom danego programu operacyjnego przygotowania dokumentacji konkursowej. Szczególne znaczenie ma przygotowanie wniosku z uwzględnieniem znanych wnioskodawcy kryteriów oceny wszystkich zgłoszonych do konkursu projektów. Podawane we wniosku dane niezależnie od tego czy służą one ocenie formalnej, czy merytorycznej muszą tworzyć zbiór informacji, których wymaga gospodarz konkursu w celu dokonania oceny według przyjętych kryteriów.

Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest twierdzenie skarżącego, że w dokumentacji konkursowej, która została sporządzona w celu przechowywania jej w siedzibie spółki, przedmiotowa deklaracja się znajduje. Dokument ten powinien znajdować się w organie wraz z wnioskiem i załącznikami do niego. Wezwanie organu o braki było zrozumiałe. Zadaniem wnioskodawcy w celu należytej dbałości o sprawę było zweryfikowanie braków wskazanych przez organ i na tym ewentualnie etapie wyjaśnienie, czy dokument CIT-8 z 2012 r. był złożony wraz z wnioskiem, ewentualnie uzupełnienie tego braku na pierwsze wezwanie organu. W chwili obecnej rozważania skarżącego na okoliczność błędu organu pozostają bez wpływu na wynik sprawy. Ma rację organ twierdząc w odpowiedzi na skargę, że trudno jest udowodnić, iż ta deklaracja znajdowała się w siedzibie wnioskodawcy tam od początku, a nie została dołączona później.

Sprawozdanie finansowe spółki i deklaracja CIT nie są dokumentami tożsamymi, ani też zamiennymi co do charakteru. Razem z innymi załącznikami stanowi ona integralną całość i zawsze podlega łącznej ocenie co do zgodności wniosku z kryteriami formalnymi.

Sąd działając na podstawie art. 30c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.