Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1613650

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 22 października 2014 r.
II SA/Bd 875/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska.

Sędziowie WSA: Wojciech Jarzembski (spr.), Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w II Wydziale na rozprawie w dniu 22 października 2014 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu po wznowieniu postępowania oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Starosta B. decyzją z... 2014 r. nr... na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 i art. 104 k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z zm.) w zw. z art. 72 ust. 1-2 ww. ustawy, po wznowieniu postępowania uchylił ostateczną decyzję Starosty B., znak... z dnia... 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdu marki V. P., o nr., zarejestrowanego pod nr rej...., na nazwisko M. K. zam. K., ul. Al. W...., i odmówił zarejestrowania tego pojazdu.

Odwołanie od tej decyzji wniósł M. K. zarzucając naruszenie art. 10 i 149 k.p.a.

SKO w B. decyzją z... 2014 r. nr. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 859 z późn. zm.), art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 151 § 1 pkt 2 i art. 145 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ww. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, wywodząc, że decyzja o rejestracji została wydana w oparciu o sfałszowane dokumenty.

W skardze M. K. domagając się uchylenia decyzji z... 2014 r. zarzucił naruszenie art. 10, 77 i 149 k.p.a. Wskazał, że włada ww. samochodem od 2009 r. i jest jego właścicielem zgodnie z art. 169 § 2 k.c. a dokonanie oceny stanu faktycznego wyłącznie na podstawie wyroków w sprawach karnych bez uwzględnienia stanu prawnego wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego doprowadziło do ograniczenia dowodowego; tym samym nastąpiło naruszenie przepisów k.p.a., obligujących organ do zebrania całego materiału dowodowego i dogłębnej jego analizy przed wydaniem decyzji.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej, przy czym zgodnie z § 2 tegoż artykułu kontrola o której mowa, jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Sąd rozpoznaje sprawę rozstrzygniętą w zaskarżonej decyzji ostatecznej bądź w postanowieniu z punktu widzenia legalności, tj. zgodności z prawem całego toku postępowania administracyjnego i prawidłowości zastosowania przepisów prawa materialnego. Zgodnie natomiast z art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) powoływanej dalej jako "p.p.s.a." uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji bądź postanowienia w całości lub w części następuje wtedy gdy sąd stwierdzi:

a)

naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,

b)

naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,

c)

inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Stosownie do przepisu art. 134 § 1 oraz art. 133 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy i wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy.

Z akt sprawy natomiast wynika, że Starosta B. po rozpatrzeniu wniosku M. K. decyzją z dnia... 2006 r., znak:. dokonał rejestracji pojazdu marki V. P., o nr..., pod nr rej..., na nazwisko M. K. zam. K., ul. Al. W.... na podstawie art. 73 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a.

Z akt wynika także, że w dniu... 2014 r. do Starosty B. wpłynął sprzeciw Prokuratora Prokuratury Okręgowej w P., sygn...., wskazującego, że decyzja w sprawie rejestracji przedmiotowego samochodu została wydana w oparciu o fałszywe dowody, co potwierdzają prawomocne wyroki Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Prokurator wskazał, że w toku przeprowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w P. śledztwa... ustalono, że przy rejestracji ww. pojazdu posłużono się jako autentycznymi sfałszowanymi dokumentami w postaci:

1)

zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym nr... z dnia

... r.

2)

umową kupna-sprzedaży z dnia... 2006 r. zawartą pomiędzy A. T. a A. B.,

3)

fakturą Vat marża nr....

Potwierdzeniem tego są prawomocne wyroki Sądu Rejonowego w Gnieźnie:

- z dnia... 2012 r. sygn. II K 346/11, którym E. D. został uznany winnym m.in. przestępstwa z art. 271 § 3 w zw. z art. 65 k.k., polegającego na tym, że w dniu. 2006 r. w J. D. będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu, jako diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów... w J. D. czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu poświadczył nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w ten sposób, że wystawił zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym nr... pojazdu marki V. P. o numerze nadwozia..., mimo iż takiego badania nie wykonał,

- z dnia. 2011 r. sygn. II K 333/11, którym R. K. został uznany winnym m.in. przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. polegającego na tym, że w dniu... 2006 r. w G., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. B. oraz dotąd nieustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej sfałszował umowę kupna-sprzedaży z dnia... r. zawartą pomiędzy A. T. a A. B. na samochód m-ki V. P. C. nr nadwozia......, a następnie po uprzednim sfałszowaniu podpisu A. B. na fakturze Vat marża nr... przekazał powyższe dokumenty celem dalszej odsprzedaży i wprowadzenia w błąd M. K. co do wartości pojazdu, jego pochodzenia oraz możliwości legalnego zarejestrowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem w kwocie... zł,

- z dnia... 2011 r. sygn. II K 57/11, którym uznano A. B. winną przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. polegającego na tym, że w dniu... 2006 r. w G., działając wspólnie w porozumieniu z R. K. i dotąd nieustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu sfałszowała umowę kupna-sprzedaży z dnia... 2006 r. zawartą między A. T. a A. B. na samochód marki V. P. C. nr nadwozia... celem dalszej odsprzedaży pojazdu, a następnie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd M. K. co do wartości pojazdu, jego pochodzenia oraz możliwości legalnego zarejestrowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ułatwiła R. K. doprowadzenie M. K. do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem w kwocie... zł.

Składając powyższy sprzeciw Prokurator Okręgowy w P. na podstawie art. 184 § 1 i 2 k.p.a. w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 i 150 k.p.a. wniósł o wznowienie przedmiotowego postępowania zakończonego decyzją rejestracyjną z dnia... 2006 r. oraz o uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia... 2006 r. o zarejestrowaniu samochodu osobowego m-ki V. P. C. 1,6 KAT pod numerem rejestracyjnym... i wydanie nowej decyzji rozstrzygającej o istocie sprawy.

Z akt wynika także, że na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 k.p.a. Starosta Bydgoski postanowieniem z... 2013 r. nr... wznowił postępowanie w sprawie zarejestrowania pojazdu marki V. P. o nr nadwozia..., pod nr rej...., na nazwisko M. K. zam. K. Al. W...., które zakończone zostało decyzją ostateczną Starosty B. z dnia z dnia... 2006 r., wskazując w uzasadnieniu postanowienia, że zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 k.p.a. zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania, gdyż dowody na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. Odpis tego postanowienia - jak wynika z akt sprawy - został doręczony skarżącemu w dniu... 2013 r. wraz ze stosownym pouczeniem.

W tej sytuacji doszło do wydania wskazanych w części wstępnej niniejszego uzasadnienia rozstrzygnięć organów administracji.

W świetle akt sprawy nie ulega więc wątpliwości, że rejestracja przedmiotowego samochodu dokonana została dnia... 2006 r. w oparciu o sfałszowane dokumenty. Jest oczywistością nie wymagającą dalszego uzasadnienia, że dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację muszą być zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy (tzn. prawdziwe) i sporządzone przez powołane do tego organy lub osoby, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Jeśli zatem decyzja o zarejestrowaniu pojazdu na rzecz skarżącego wydana została w oparciu o fałszywe dowody, to zaistniała przesłanka, by po wznowieniu postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 k.p.a. odmówić rejestracji samochodu - z uwagi na brak wniosku właściciela pojazdu, niezbędnego dla dokonania rejestracji pojazdu, do którego należało dołączyć odpowiednie wymagane prawem dokumenty. Obowiązek złożenia wniosku przez właściciela pojazdu dysponującego odpowiednimi dokumentami wynika z art. 73 w związku z art. 72 przywoływanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepis art. 145 § 1 pkt 1 k.p.a. nakazuje natomiast organowi administracji wznowienie postępowania w przypadku, gdy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. Przywołany zaś przepis art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy), a także zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego (art. 72 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Z przepisów tych a contario wynika, więc że w wypadku niedopełnienia przewidzianych w nich warunków (tzn. w razie niezłożenia wymaganych prawdziwych dokumentów) rejestracja samochodu nie może nastąpić.

Należy też zauważyć, że ani organy administracji publicznej rozpatrujące wniosek o rejestrację samochodu, ani też sąd administracyjny nie mają uprawnień do dokonywana ewentualnych ustaleń w przedmiocie prawa własności pojazdu, którego skarga dotyczy. Ustalenia w zakresie istnienia lub nieistnienia określonego prawa lub stosunku prawnego zastrzeżone są przepisem art. 189 k.p.c. do właściwości sądów powszechnych.

W tym stanie rzeczy nie dopatrując się naruszenia przez organ prawa obowiązującego w chwili wydania zaskarżonej decyzji, wobec braku przesłanek wskazanych treścią przywołanych wyżej przepisów art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie dopatrując się także podstaw do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji - Sąd na podstawie art. 151 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę oddalił. I dlatego orzeczono jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.