II SA/Bd 875/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644694

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2015 r. II SA/Bd 875/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu po wznowieniu postępowania postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu po wznowieniu postępowania.

Pismem z dnia 2 stycznia 2015 r. skarżący wniósł sporządzoną i podpisaną przez siebie skargę kasacyjną od wyroku tut. Sądu z dnia 22 października 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Przesłanki skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej określone zostały w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej powoływana jako "p.p.s.a."). Konieczne jest zatem, by skarga kasacyjna spełniała wymogi formalne szczegółowo wymienione w art. 176 p.p.s.a., była wniesiona w terminie określonym w art. 177 p.p.s.a., przez podmiot wskazany w art. 173 § 2 p.p.s.a., należycie opłacona (art. 221 p.p.s.a.) oraz sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub inny uprawniony podmiot (art. 175 p.p.s.a.).

Kwestię podmiotu uprawnionego do sporządzenia skargi kasacyjnej reguluje wskazany wyżej przepis art. 175 § 1 p.p.s.a., który stanowi, iż skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona osobiście przez skarżącego, a nie, jak wymaga tego wskazany wyżej przepis, przez radcę prawnego lub adwokata. Jednocześnie wskazać należy, iż do skarżącego nie ma zastosowania zwolnienie z obowiązku skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego określone w art. 175 § 2 p.p.s.a.

Podkreślić należy, że sposób i tryb wnoszenia skargi kasacyjnej zawarty został w pouczeniu pisma przewodniego z dnia 3 grudnia 2014 r., wraz z którym doręczono skarżącemu odpis wyroku z dnia 22 października 2014 r.

Z uwagi zatem na niedopuszczalność skargi kasacyjnej Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.